การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง

Main Article Content

รังสรรค์ ไชยเชษฐ์

Abstract

ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าในจังหวัดสกลนคร เป็นวิธีการนำข้าวที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวก่อนช่วงระยะพลับพลึงมาแปรรูปเพื่อให้นำมารับประทานให้เร็วขึ้น และผลพลอยได้คือกระบวนการหมักข้าวฮางนั้นทำให้ข้าวนั้นมีคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มขึ้น ในการทดลองสีข้าวฮางได้ทำการกำหนดปัจจัยในการสีข้าวฮางเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการสีข้าวฮาง โดยได้นำข้าวขาวดอกมะลิ 105 มาแปรรูปทำเป็นข้าวฮาง ในการสีข้าวใช้ระดับความเร็วรอบตั้งแต่ 1,250-2,550 mm2 และระยะห่างลูกหินขัดข้าวตั้งแต่ 1-3 mm. ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ระดับความเร็วที่เหมาะสมอยู่ที่ 1,300 rpm ระยะห่างระหว่างลูกหินขัดข้าวกับยางขัดข้าวที่ 2.0 mm. และขนาดช่องปล่อยข้าวที่ 1,900 mm2. ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยการแตกหักของข้าวฮางที่ 11.246%

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)