ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยาในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์

Main Article Content

ณัฐยา พูนสุวรรณ
ปาณิศา จางศิริกุล
ไท แสงเทียน
พุทธพร แสงเทียน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยา (RE) ในการเตรียมแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดควอเทอนารีแอมโมเนียมสตาร์ชอีเทอร์ (quaternary ammonium starch ether) ด้วยปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันระหว่างน้าแป้งกับสาร 3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (CHPTAC)
พบว่า อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง NaOH ต่อ CHPTAC กับเวลาในการทำปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่าง CHPTAC ต่อน้ำแป้ง และอุณหภูมิขณะดัดแปรส่งผลอย่าง
มีนัยสำคัญต่อค่าประสิทธิภาพของปฏิกิริยา โดยสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมแป้งดัดแปรนี้ คือ อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง NaOH ต่อ CHPTAC เท่ากับ 2.8:1.0 เวลา
ในการทำปฏิกิริยา 16 ชั่วโมง อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่าง CHPTAC ต่อน้ำแป้ง เท่ากับ 5.5:100 และอุณหภูมิขณะเกิดปฏิกิริยาที่ 40±2oC โดยที่สภาวะดังกล่าวแป้งดัดแปรมีค่าความหนืด (cP) N2,Exp(%) DS และ RE(%) เท่ากับ 1200 0.25 0.030 และ 89.02% ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)