การเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความร้อน ที่ติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดง

Main Article Content

สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ
ธีรพัฒน์ ชมภูคำ
สัมพันธ์ ฤทธิเดช

Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดง สำหรับลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์และทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ท่อความร้อนติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อน ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในการทดสอบ คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน ขนาด 53 วัตต์ โดยทำการทดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. จากข้อมูลพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ท่อความร้อนติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดง สามารถลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติดตั้งท่อความร้อนโดยเฉลี่ยร้อยละ 9.21 ในทุกช่วงความเข้มรังสีอาทิตย์ ซึ่งอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดลงจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ท่อความร้อนติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดงจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ติด ตั้งท่อความร้อนโดยเฉลี่ยร้อยละ 9.60 โดยมีระยะเวลาคืนทุนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ท่อความร้อนติดตั้งวัสดุพรุนแบบตาข่ายทองแดง 4.6 ปีและ 3.9 ปี สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประเภทที่ 1.1 และ 1.2 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)