วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์แบบทูโทมัสในโหมดกระแสที่สามารถปรับค่าได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย VDTA ตัวเดียว

Main Article Content

ภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล
สมชาย ศรีสกุลเตียว
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอ วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์แบบทูโทมัสในโหมดกระแสด้วย VDTA ตัวเดียวที่สามารถสนองความถี่ได้ 3 แบบในวงจรเดียวกันได้แก่ กรองความถี่ต่ำผ่าน สูงผ่าน และแถบความถี่ผ่าน ด้วยอุปกรณ์วงจรขยายผลต่างแรงดันส่งผ่านความนำกระแส (Voltage Differencing Transconductance Amplifier: VDTA) เพียงตัวเดียว มีลักษณะเด่นของวงจรคือ สามารถปรับค่าความถี่โพลและค่าควอลิตี้แฟกเตอร์ได้ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปรับกระแส IB ได้ โครงสร้างของวงจรไม่ซับซ้อนประกอบไปด้วย VDTA เพียง 1 ตัว ร่วมกับตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวด์อีก 2 ตัว ปราศจากตัวต้านทานภายนอกและใช้กับอุปกรณ์พาสซีฟอื่น วงจรที่นำเสนอนี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นวงจรรวม และมีอัตราสิ้นเปลืองกำลังงาน 0.7964 mW. ที่แหล่งจ่ายแรงดัน ±1.5 V. ยิ่งกว่านั้นวงจรที่นำเสนอยังสะดวกในการนำไปต่อใช้งานในโหมดกระแสเนื่องจาก เอาต์พุตมีอิมพีแดนซ์สูง ผลการจำลองการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรม PSpice พบว่าให้ผลสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ตามทฤษฏี

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)