การประยุกต์ใช้วิธีการถดถอยแบบเส้นตรงเชิงพหุสำหรับทำนายปริมาณ NOx จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่น

Main Article Content

บัณฑิต กฤตาคม
อนุชา กล่ำน้อย

Abstract

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen, NOx) ซึ่งปลดปล่อยมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแอลพีจีของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่นจะถูกทำการศึกษาด้วยวิธีการถดถอยแบบเส้นตรงเชิงพหุ (multiple-linear regression method) วัสดุพรุนที่เลือกใช้ในหัวพ่นไฟของงานวิจัยนี้จะเป็นเซรามิกส์เม็ดกลมทำมา จากอะลูมินา-คอร์ดิไรท์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย (d) และค่าความพรุน () เท่ากับ 3 cm และ0.322 ตามลำดับ ในการวิเคราะห์ทางสถิติของวิธีการถดถอยแบบเส้นตรงเชิงพหุ จะดำเนินการภายใต้ขอบเขตของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ความสูงของชั้นวัสดุพรุน (H) อยู่ในช่วง 2.5–12.5 cm อัตราความเร็วเชิงปริมาตรของเชื้อเพลิงแก๊สผสมก่อนระหว่างแอลพีจีกับอากาศ (Vmix) อยู่ในช่วง 5–35 m3/h และอัตราส่วนสมมูล () อยู่ระหว่าง 0.55–1.0 ซึ่งพิจารณาอ้างอิงกับสภาวะเสถียรของการเผาไหม้จากการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยหลัก (H,  และ Vmix) ปัจจัยร่วมแบบสองตัว (HVmix, H และ Vmix) และปัจจัยร่วมแบบสามตัว (HVmix) มีผลต่อปริมาณ NOx ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนแบบนี้ แต่ในบทความวิจัยนี้ ขอนำเสนอสมการความสัมพันธ์ที่สามารถใช้ทำนายปริมาณ NOx ได้อย่างน่าเชื่อถือ คือ NOx = –2.099H + 33.443– 8.048Vmix+ 1.055(HVmix) + 11.839(Vmix) –1.492(HVmix) แม้ว่า R2 จะมีค่าเท่ากับ 0.792

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)