การแก้ปัญหาการเลือกขนาดและการหาตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง กรณีศึกษา การกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

ภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา
สมบัติ สินธุเชาวน์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกขนาดเตาเผาและหาตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผาสำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชน 109 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ต้นทุนรวมของการขนส่งและการดำเนินการมีค่าต่ำที่สุด ในปัญหานี้เตาเผาที่พิจารณามี 3 อัตราการเผาที่แตกต่างกัน คือ 800 2,400 และ 4,800 กิโลกรัมต่อวัน ตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผากำหนดให้เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งของโรงพยาบาลชุมชนใดก็ได้ การขนส่งขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเตาเผา เป็นการเดินทางแบบไป-กลับโดยตรง และรถขนส่งสามารถขนขยะติดเชื้อทั้งหมดของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ในเที่ยวเดียว แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหานี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นและแก้ปัญหาโดยใช้ โปรแกรม Lingo 11 ผลลัพธ์พบว่ามีการเปิดดำเนินการเตาเผา 5 แห่งซึ่งเตาเผาทั้งหมดเป็นเตาเผาขนาดอัตราการเผา 800 กิโลกรัมต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดเท่ากับ 56,760 บาท/วัน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)