แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตหวดนึ่งข้าวเหนียวอัตโนมัติ กลุ่มจักสานชุมชนบ้านหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

คลอเคลีย วจนะวิชากร
เชษฐ์ ศรีไมตรี
ปานจิต ศรีสวัสดิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหวดนึ่งข้าวเหนียวอัตโนมัติ กรณีศึกษา กลุ่มจักสานชุมชนบ้านหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย จากการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์งานวิจัยให้ชุมชนรับทราบ สำรวจสภาพปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการผลิต กำหนดค่าเป้าหมาย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยทฤษฎีในเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ และใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง ลดความสูญเปล่าระหว่างกระบวนการผลิต ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือยึดจับใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานระหว่างกระบวนการเพื่อลดรอบเวลาในการผลิตให้สั้นลง ผลการวิจัยพบว่า กำลังการผลิตหวดนึ่งข้าวเหนียวอัตโนมัติของกลุ่มจักสานชุมชนบ้านหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 1.8 ลิตร ก่อนปรับปรุงใช้เวลาในการผลิต 360.34 นาที/ชิ้น/คน หรือประมาณ 6 ชั่วโมง/ชิ้น/คน หรือมีกำลังการผลิต 420 ชิ้นต่อเดือน หลังจากการนำวิธีการทำงานใหม่มาประยุกต์ใช้ พบว่า สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,080 ชิ้นต่อเดือน ในรอบเวลาการทำงาน 11 ชั่วโมงต่อวัน พบว่าจากเดิมที่ชาวบ้านมีรายได้ 1,800 บาท/คน/เดือน หลังจากปรับปรุงการผลิตชาวบ้านมีรายได้จากการขาย 2,945 บาท/คน/เดือน พบว่าชาวบ้านกลุ่มจักสานชุมชนบ้านหนองขอนมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,145บาท/คน/เดือน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)