ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่น - ความเค้นดัด และอัตราส่วนทางเรขาคณิต ของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตรขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น

Main Article Content

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
ณัฐพงษ์ กุลท้วม
เอกนรินทร์ ระลาธิ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่นกับอัตราส่วนทาง เรขาคณิตและความเค้นดัดกับอัตราส่วนทางเรขาคณิต ของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบสมมาตรขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น รับแรงกระจายแบบสม่ำเสมอกระทำตั้งฉากกับแผ่น โดยใช้วิธีคันโตโรวิชในการคำนวณระยะการแอ่นและความเค้นดัดของแผ่นวัสดุเชิง ประกอบ ที่มีการเรียงชั้นแบบ [0]4, [90]4, [0/90]s และ [90/0]s และมีการแปรผันอัตราส่วนทางเรขาคณิตตั้งแต่ 1:1 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 จนกระทั่งระยะการแอ่นและความเค้นดัดมีค่าลู่เข้า จากนั้นนำระยะการแอ่นกับความเค้นดัดและอัตราส่วนทางเรขาคณิตมาสร้างสมการ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการแอ่นกับอัตราส่วนทางเรขาคณิต และความเค้นดัดกับอัตราส่วนทางเรขาคณิตโดยวิธีวิเคราะห์แบบถดถอย จากผลการศึกษาพบว่าสมการแสดงความสัมพันธ์ที่ได้เป็นสมการโพลิโนเมียลลำดับ ที่ 9

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)