การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินเหนียวมวลเบาผสมเถ้าลอย และแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Main Article Content

พุฒิพัทธ์ ราชคำ
ธีรวัฒน์ สินศิริ

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินเหนียวมวลเบาให้สามารถใช้งานได้ เทียบเท่าอิฐดินดิบจากดินเหนียวที่นิยมใช้ทั่วไป งานวิจัยนี้ใช้เถ้าลอยแทนที่ในดินเหนียวด่านเกวียนบดละเอียดอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนักดินเหนียว ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุผสมเพิ่มอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนักดินเหนียว ใช้อัตราส่วนน้ำต่อดินเหนียวที่เหมาะสมเท่ากับ 0.65 โดยน้ำหนักดินเหนียว และใช้สารเพิ่มฟองอากาศที่ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ บ่มตัวอย่างทดสอบที่อายุ 7, 28 และ 60 วัน ทำการทดสอบกำลังอัด การดูดซึมน้ำ หน่วยน้ำหนัก การหดตัวเชิงปริมาตรรวม การซึมผ่านน้ำและการนำความร้อน ตามลำดับ จากผลการทดสอบพบว่า อิฐดินเหนียวมวลเบาจากการวิจัย มีค่ากำลังอัดอยู่ในช่วงระหว่าง 4.9-13.1 กก/ซม2 และ 10.4-25.9 กก/ซม2 ที่อายุ 28 และ 60 วัน ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำพบอยู่ในช่วง 19.9-29.1 ค่าร้อยละการหดตัวเชิงปริมาตรรวมแบบแห้งพบอยู่ในช่วง 4.53-24.9 ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งพบอยู่ในช่วง 1110.4-1385.2 กก/ม3 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำพบอยู่ในช่วง 0.68x10-8- 7.46 x10-8 ม/วินาที และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนพบอยู่ในช่วง 0.18–0.27 วัตต์/ม.เคลวิน ที่อายุ 28 วัน ซึ่งจากผลการทดสอบยังพบว่าอิฐดินเหนียวมวลเบาจากการวิจัย มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับวัสดุก่อชนิดอื่น สามารถนำไปใช้งานได้จริ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)