อิทธิพลของปริมาณสารกระตุ้นต่อหน่วยน้ำหนักและกำลังอัดของตะกอนดินประปา-เถ้าลอย จีโอโพลิเมอร์มวลเบาแบบเซลลูล่า

Main Article Content

เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง
จิระยุทธ สืบสุข
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

Abstract

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารกระตุ้นต่อหน่วยน้ำหนักและกำลังอัดของตะกอน ดินประปา-เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มวลเบาแบบเซลลูล่า ตะกอนดินประปาได้จากโรงงานผลิตน้ำประปาบางเขน และเถ้าลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สารกระตุ้นเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับ 10 โมลาร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาครั้งนี้คือ ปริมาณสารกระตุ้น (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ปริมาณโฟม และอุณหภูมิและระยะเวลาบ่มในตู้อบ จากผลการทดสอบพบว่าหน่วยน้ำหนักของตะกอนดินประปา-เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มวลเบาแปรผันกับปริมาณสารกระตุ้น ปริมาณโฟม อุณหภูมิและระยะเวลาบ่มในตู้อบ หน่วยน้ำหนักตะกอนดินประปา-เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มวลเบามีค่าลดลงตามการเพิ่ม ขึ้นของปริมาณสารกระตุ้น ปริมาณโฟม และอุณหภูมิและระยะเวลาบ่มในตู้อบ กำลังอัดสูงสุดของตะกอนดินประปา-เถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มวลเบาอยู่ที่ปริมาณ สารกระตุ้นที่เหมาะสมซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.95LL สำหรับทุกอุณหภูมิ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)