อัตราส่วนของเอทานอลและเอทิลอะซิเตสต่อการสเปรย์และสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล

Main Article Content

เอกชัย สุธีรศักดิ์
เจริญ ชินวานิชย์เจริญ

Abstract

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะการสเปรย์และสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรงสี่สูบและสี่จังหวะที่ติดตั้งภายในรถยนต์แบบกระบะ เมื่อใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอลและเอทิลอะซิเตทในอัตราส่วนต่างๆ เทียบกับน้ำมันดีเซล โดยทดสอบที่ความเร็วรอบ 1,000 ถึง 3,000 รอบต่อนาที ณ ภาระงานสูงสุด ผลการทดสอบพบว่า การผสมของเอทานอลร้อยละ 2 ถึง 5 และเอทิลอะซิเตทร้อยละ 3 ถึง 5 มีเสถียรภาพของน้ำมันดีที่สุด คุณลักษณะการสเปรย์ และประสิทธิภาพทางความร้อนใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล ค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม การเพิ่มเอทานอลและเอทิลอะซิเตท ทำให้ค่าความหนาแน่นและค่าความร้อนลดลงร้อยละ 3.29 และ 9.96 และการผสมเอทานอลมากกว่าร้อยละ 10 ส่งผลให้มุมสเปรย์ลดลง 5.5 องศา ความยาวจริงของสเปรย์สั้นลง 36.62 มิลลิเมตร และความดันของการฉีดลดลงร้อยละ 2.98 ประสิทธิภาพทางความร้อนลดลงร้อยละ 18.56 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 แต่อุณหภูมิของแก๊สไอเสียและการปล่อยควันดำลดลงเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซล

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)