การออกแบบไมโครสตริปเรโซเนเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับการสื่อสารไร้สาย

Main Article Content

ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมสำหรับการออกแบบไมโครสตริปเรโซเนเตอร์เพื่อลดขนาดของวงจรกรองแถบความถี่ผ่านให้มีขนาดกะทัดรัดสำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบสื่อสารไร้สาย ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะของไมโครสตริปเรโซเนเตอร์ ชนิดต่างๆ ทั้งแบบที่ให้ผลตอบสนองโมดเดียวและแบบที่ให้ผลตอบสนองหลายโมด นอกจากนี้มีตัวอย่างและแนวทางการวิเคราะห์ผลตอบสนองค่าพารามิเตอร์กระจัดกระจายของเรโซเนเตอร์แบบสองโมดและสามโมด การวิเคราะห์ผลตอบสนองจากการจำลองนั้น สามารถสังเกตเห็นได้ว่า การออกแบบด้วยเรโซเนเตอร์ที่ให้ผลตอบสนองแบบหลายโมดนั้น สามารถวิเคราะห์ได้จากการเรโซแนนซ์แบบโมดคู่และโมดคี่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการเรโซแนนซ์ของเรโซเนเตอร์แบบโมดเดียว และยังสามารถลดขนาดในการออกแบบวงจรกรองแถบความถี่ผ่านได้ เนื่องจากจำนวนของเรโซเนเตอร์ลดลง

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)