การควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุดของวงจรประจุแบตเตอรี่สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าประจุรวมกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่

Main Article Content

มนฑล นาวงษ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีการประจุแบตเตอรี่โดยใช้พลงงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดพิกัด 20W, 17.6V, 1.14A จำนวนสองแผงต่อแบบอนุกรม แบตเตอรี่ตะกั่วกรดพิกัด 12V, 7.2Ah และวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยวิธีการควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุดของวงจรประจุแบตเตอรี่ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าประจุร่วมกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบคงที่วิธีการควบคุมกระแสไฟฟ้าประจุทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดวงจรควบคุมเปลี่ยนเป็นชนิดการควบคุมแบบแรงดันไฟฟ้าคงที่ทำให้กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงศูนย์ผลการทดลองทำให้ได้วิธีการประจุแบตเตอรี่โดยใชกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงและสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการประจุแบตเตอรี่

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)