การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย

Main Article Content

เศรษฐภูมิ เถาชารี
ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

Abstract

เนื่องจากในปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย กำลังประสบกับปัญหาต้นทุนการดำเนินงานที่สูงประกอบกับในสิ้นปี พ.ศ. 2558 จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดเสรีอย่างเข้มข้นและรุนแรง ดังนั้นในบทความวิชาการนี้จึงได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้อุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และลดต้นทุนดังกล่าวผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แต่ละอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าสูงแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งแนวทางการลดต้นทุนดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าสูงนั้นและทำการตัดสินใจบริหารเพื่อลดต้นทุนดังกล่าว โดยผู้บริหารระดับสูงสุดของวิสาหกิจ SMEs เป็นสำคัญ

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)