การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

คลอเคลีย วจนะวิชาการ
ปานจิต ศรีสวัสดิ์
วรัญญู ทิพย์โพธิ์

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าเพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเครื่องจักสานประเภทหนึ่งที่เรียกว่าหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติโดยกลุ่มอาชีพจักสานชุมชนหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานประกอบด้วย แหล่งจำหน่ายหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติ แหล่งผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติ ผู้รวบรวมและจำหน่าย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติโดยประยุกต์ใช้แผนภาพสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) ร่วมกับหลักการการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis: VCA) เพื่อวิเคราะห์หาความสูญเปล่าและหาแนวทางการปรับปรุงด้วยเทคนิคไคเซน (Kaizen) ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติ สามารถเพิ่มมูลค่าโดยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพจักสานชุมชนหนองขอนอย่างยั่งยืน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)