การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผล

Main Article Content

กลางเดือน โพชนา
ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สามารถลดเวลาในการฝึกอบรม และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานรวมทั้งสามารถใช้ในการพัฒนาระดับความรู้ของผู้เข้าอบรมโดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษาจำนวน 36 คน ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากะ วิศวกร และพนักงานเดินเครื่องสำหรับเนื้อหาในระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นไปตามการพิจารณาร่วมกันระหว่างหลักกิจกรรมการซ่อมบำรุงแบบทวีผลกับสภาพการปฏิบัติงานในโรงงานผลการวิจัยพบว่าสามารถลดเวลาการอบรมได้ถึงร้อยละ 51.79 รวมถึงลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและสถานที่ฝึกอบรม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากต่อระบบที่สร้างขึ้นผลคะแนนมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการใช้งานระบบอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในทุกรายวิชา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)