การพิจารณาทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Main Article Content

ศุภกร รัตนบวร
ธารชุดา พันธ์นิกุล

Abstract

งานวิจ้ยนี้ได้ศึกษาป้ญหาทื่เกิดขึ้นภายในร้านค้ากรณีศึกษาประเภทกิจการ จำหน่ายล้อแม็ก-ยาง รถยนต์ขนาดใหญ่ ผลการสำรวจทำให้ทราบว่าร้านค้ากรณีศึกษามีแผนที่จะขยายกิจการเพื่อขึ้นเป็นกิจการประเภทขายส่งของยางรถยนต์ยี่ห้อ ดีสโตนซึ่งทางร้านต้องเพิ่มยอดสั่งซื้อยางรถยนต์จากโรงงาน จากครั้งละ 1,000 เส้น ไปเป็น ครั้งละ 10,000 เส้นต่อเดือน โดยคลังสินค้าเดิมของผู้ประกอบการสามารถรองรับการจัดเก็บยางรถยนต์ได้เพียง 2,700 เส้น ผู้ประกอบการจึงมีโครงการสร้างคลังเก็บสินค้าเพิ่มซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 50ล้านบาท เหตุนี้เองทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงวิธีที่สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าให้ได้เพียงพอต่อความต้องการโดยไม่ต้องทำการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และ สามารถเข้าสู่จุดคุ้มทุนได้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอเพิ่ม 2 ทางเลือกได้แก่ การใช้ชั้นวางสินค้า และการเช่าคลังเก็บสินค้า จากนั้นใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการเปรียบเทียบทางเลือกทั้ง 3เพื่อหาว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุด จากการศึกษาพบว่าวิธีเพิ่มชั้นวางสินค้าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ต้นทุนทั้งหมดในการปรับปรุงคลังสินค้าเพียง 2,650,000 บาท จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นวิธีที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ,อัตราผลตอบแทนภายใน,อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนและ ผลกำไรสุทธิสูงที่สุด

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)