การเปรียบเทียบกำลังออกแบบ Cellular Beam ตามมาตรฐาน EN1993-1-1 และ ANSI/AISC 360-10

Main Article Content

วรเทพ แซ่ล่อง
ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

Abstract

เพื่อให้ทราบข้อจำกัดและข้อแตกต่างของการออกแบบ Cellular beamตามมาตรฐานEN1993-1-1และANSI/AISC 360-10จึงศึกษาผลการออกแบบ Cellular beam จากมาตรฐานทั้งสองโดยเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น ซึ่งใช้กรณีศึกษาจำนวน 240แบบจำลอง ครอบคลุมตัวแปรด้านขนาดหน้าตัดเหล็กรูปพรรณตั้งต้น ความยาว อัตราส่วนขนาดช่องเปิด และ อัตราส่วนระยะห่างระหว่างช่องเปิด โดยจำแนกลักษณะการวิบัติออกแบบ 3 กลุ่มหลักอันได้แก่ การวิบัติที่แผ่นเอวการวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีลและการวิบัติจากโมเมนต์ดัด ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการวิบัติจากการออกแบบสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และการออกแบบตามANSI/AISC 360-10 ให้กำลังโดยเฉลี่ยร้อยละ 106.667.7 และ90.1 ส่วน EN1993-1-1ให้กำลังโดยเฉลี่ยร้อยละ 95.176.1 และ 90.2เมื่อเทียบกับผลการวิเคราะห์สำหรับกรณีการวิบัติที่แผ่นเอวการวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีลและการวิบัติจากโมเมนต์ดัด ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบตามANSI/AISC 360-10 อาจมีความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยสำหรับกรณีการวิบัติที่แผ่นเอว แต่ในกรณีการวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีลให้ผลการออกแบบที่เผื่อค่ามากเกินไปเมื่อเทียบกับการออกแบบตาม EN1993-1-1

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)