ความคล่องตัวและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: ความแตกต่างและการผสาน

Main Article Content

ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างความคล่องตัวและความหยุ่นตัว โซ่อุปทาน โดยสำรวจภาพรวมกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานทั้งสองแนวคิดอย่างครอบคลุม   ซึ่งจะเปรียบเทียบความเข้าใจในหลักปรัชญา เป้าหมายหลัก วิวัฒนาการ และการผสานแนวคิดทั้งสองร่วมกัน ผลสำรวจพบว่าความคล่องตัวและความหยุ่นตัวมีหลักการที่แตกต่างและถูกนำไปใช้จัดการปัญหาในบริบทที่ต่างกัน ดังนั้น อาจยากที่จะผสานแนวคิดในทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ดี  แม้จะมีความแตกต่างแต่ทั้งสองก็มีเป้าหมายในการนำมาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในช่วงสภาวการณ์ที่มีความผันผวนและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และแม้ทั้งคู่จะมีความสำคัญต่อการแข่งขันขององค์กรแต่งานวิจัยในปัจจุบันกลับมุ่งศึกษาไปที่แนวคิดใดแนวคิดหนึ่งการผสานแนวคิดทั้งสองสามารถมอบโอกาสที่ดีเพื่อการนำไปใช้และการวิจัยในอนาคต  ดังนั้น บทความนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยต่อไปในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)