ปัจจัยที่ส่งผลต่อแบบจําลองสมดุลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

Main Article Content

นาถ สุขศีล
วชรภูมิ เบญจโอฬาร

Abstract

พฤติกรรมการทำงานของคนงานก่อสร้างจะมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขข้อจำกัดของงาน และความสามารถของคนงานในแต่ละสถานการณ์ทำงาน พฤติกรรมการทำงานของคนงานนั้นจะมีพฤติกรรมเข้าใกล้ขอบเขตประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ตามหน้าที่ซึ่งเกิดจากสองแรงกดดัน คือ แรงกดดันจากฝ่ายบริหารและความต้องการใช้กำลังความอุตสาหะให้น้อยที่สุดของคนงาน จึงส่งผลให้คนงานทำงานอยู่ในขอบเขตความผิดพลาดและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ งานวิจัยนี้เสนอแบบจำลองสมดุลความปลอดภัยในงานก่อสร้างระหว่างความต้องการของงาน และความสามารถในการท างาน ศกษาปจจยตางๆและนาหนกของปจจยที่มีผลต่อความต้องการของงาน และความสามารถในการท างาน ด้วยวิธีการ Delphi และ AHP โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชำนาญการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 9 ราย ผลวิจัยแสดง 1) กระบวนDelphi ที่ใช้ในการคิดปัจจัยที่ประกอบในความต้องการของงาน 23 ปัจจัยและปัจจัยที่ประกอบในความสามารถในการทำงาน 12 ปัจจัยที่ผู้วิจัยไดนำเสนอไวัน้ันไม่มีปัจจัยใดถูกคัดออกจากกระบวนดังกล่าว 2) การให้น้ำหนักปัจจัยโดยกระบวน AHP พบว่าความต้องการของงาน ปัจจัยที่มีน้ำหนักสูงสุดคือปัจจัยผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสวนปัจจัยความสามารถในการสื่อสารงานของผู้ควบคุมงานมีน้ำหนักมากที่สุดต่อความสามารถในการทำงาน

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)