วงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงโหมดกระแสแบบกำลังไฟฟ้าต่ำ สำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์

Main Article Content

พันตรี โคมพิทยา
ขนิษฐา แก้วแดง

Abstract

บทความนี้นำเสนอวงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงแบบกำลังไฟฟ้าต่ำที่ทำงานในโหมดกระแสสำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านชีวการแพทย์ โดยวงจรที่นำเสนอสามารถรองรับการทำงานของสัญญาณกระแสอินพุตได้ทั้งสัญญาณในด้านบวกและด้านลบ โครงสร้างของวงจรประกอบด้วยวงจรหลัก คือ วงจรกระแสยกกำลังสองแบบ 2 จตุภาค วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน และวงจรถอดรากที่สอง โดยหลักการทำงานของวงจรอาศัยคุณสมบัติของซีมอส ที่ทำงานในสภาวะต่ำกว่าแรงดันขีดเริ่ม ซึ่งผลการทดสอบการทำงานของวงจร จะจำลองการทำงานด้วย HSPICE พบว่าวงจรที่ได้ทำการพัฒนาและออกแบบสามารถทำงานได้ดี สอดคล้องตามทฤษฎี โดยมีค่าการบริโภคกำลังไม่เกิน  3.4n W ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 1.5

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)