วิธีการจัดสรรค่าปรับเงินจากปัญหาความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง: เปรียบเทียบวิธีดั้งเดิมและวิธีทฤษฎีเกม

Main Article Content

เอกอนันต์ อินทรทรัพย์
วชรภูมิ เบญจโอฬาร

Abstract

ปัญหาความล่าช้าโครงการเป็นปัญหาหลักที่สำคัญปัญหาหนึ่งในการบริหารงานโครงการก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกปรับเงินจากการล่าช้า มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาย่อยต่างๆในโครงการก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งต่อกัน ทำให้เกิดปญหาเรียกร้องกล่าวอ้างกันเองอีกซึ่งเป็นผลจากการต้องร่วมรับภาระค่าปรับเงินโครงการในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการเปรียบเทียบวิธีการจัดสรรเงินด้วยวิธีการดั้งเดิม และ วิธีการทางทฤษฎีเกม โดยในงานวิจัยได้ยกตัวอย่างโจทย์ โครงการก่อสร้างถนนที่มีการล่าช้าเกิดขึ้น และมีค่าปรับเงินที่ต้องจัดสรรออกไปยังผู้รับเหมาย่อยต่างๆที่ร่วมกันทำงานในโครงการนี้ สำหรับวิธีการทางทฤษฎีเกมนั้นจะใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ของทฤษฎีเกมความร่วมมือ และใช้วิธีการสมการเชิงเส้นช่วยหาค่าตอบที่เหมาะสมที่สุด

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)