การออกแบบระบบการจัดการความรู้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในอาคาร กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี. แอนด์ อี. เซอร์วิส

Main Article Content

ภาณุมาศ ข่ายม่าน
กลางเดือน โพชนา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร ของสถานประกอบการขนาดเล็ก และเพื่อพัฒนาฐานความรู้ของพนักงานในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในอาคารขององค์กรกรณีศึกษา โดยดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การบ่งชี้ความรู้ 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5.การเข้าถึงความรู้ 6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7.การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.การสื่อสาร 3.กระบวนการและเครื่องมือ 4.การเรียนรู้ 5.การวัดผล และ 6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล ในการออกแบบระบบมีการสร้างแบบเก็บข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบทดสอบความรู้ (ก่อน-หลัง) แบบสอบถาม แบบบันทึกเหตุการณ์ และแบบสะสมความรู้ ผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า องค์กรกรณีศึกษาสามารถสร้างระบบการจัดการความรู้ที่รวบรวมความรู้ที่จำเป็นขององค์กรทั้งที่เป็นความรู้ที่เป็นทางการและความรู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจนได้ แล้วทำการจัดให้เป็นระบบและรวบรวมเป็นเล่มคู่มือมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำภายในอาคาร และสามารถพัฒนาฐานความรู้ของพนักงานได้ดีขึ้น โดยจากผลการทดสอบความรู้ของพนักงานก่อนและหลังการทำระบบการจัดการความรู้พบว่าพนักงานมีระดับความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biographies

ภาณุมาศ ข่ายม่าน, The Faculty of Engineering Prince of Songkla University

Department of Industrial Engineering

กลางเดือน โพชนา, The Faculty of Engineering Prince of Songkla University

Department of Industrial Engineering