กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                       
(Farm Engineering and Automation Technology Research Group, Khon Kaen Univeristy)