มกราคม - มิถุนายน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023)

กรกฎาคม - ธันวาคม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022)

มกราคม - มิถุนายน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022)

กรกฎาคม - ธันวาคม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2021)

January - June
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2021)

July – December
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020)

มกราคม - มิถุนายน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020)

กรกฎาคม - ธันวาคม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019)

January - June
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2019)

May - December
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2018)