ขอเชิญชวนส่งบทความ ประจำปี 2566

2021-06-25

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-23

การพัฒนาเครื่องอบแห้งเส้นไหมแบบอัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว

ธัญภพ ศิริมาศเกษม, ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ

1-14

Robust Tracking Control Scheme for a Ship Maneuvering with Uncertain Dynamics Using Modified Fuzzy Logic Variable Structure Controller Approach

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล

27-38

การประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมสำหรับเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

จาริณี จงปลื้มปิติ, สุรินทร์ อ่อนน้อม, สมสิน วางขุนทด, พลเทพ เวงสูงเนิน

48-64

ผลของอุณหภูมิชุดควบแน่นจากการไพโรไลซิสน้ำมันหมู

จาริตร ปูอินต๊ะ, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร, ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, เกยูร ดวงอุปมา

75-86

ดูทุกฉบับ

Print ISSN : 2408-0985