ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565