ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564