การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อติดตาม และระบุตำแหน่งโคเนื้อในภาคปศุสัตว์

Main Article Content

ชาญวิช สุวรรณพงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อติดตามและระบุตำแหน่งโคเนื้อในภาคปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการสูญหาย โดยใช้การระบุตำแหน่งแบบจับคู่ค่าความเข้มของสัญญาณจากเซ็นเซอร์ไร้สายที่วัดได้จริง อีกทั้งช่วยในการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อโค ข้อมูลเครื่องหมายตัวสัตว์ พันธุ์ประวัติ ประวัติการผสมพันธุ์ รวมไปถึงข้อมูลสุขภาพ ในส่วนของการแสดงผลนั้นได้แสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยได้แสดงเป็น 2 ลักษณะคือ แบบตารางข้อมูลและแบบโครงสร้าง จากผลการวิจัยพบว่า ระบบการทำงานของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีระยะเวลาในการส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์โนด 0.55 วินาทีขึ้นไป

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] กรมปศุสัตว์ (2555). ยุทธศาสตร์โคเนื้อ พ.ศ. 2555-2559 [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.dld.go.th/, เข้าดูเมื่อวันที่ 21/07/2557.

[2] ชัชชัย คุณบัว. (2554). เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายและการประยุกต์ใช้, วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 19, หน้า 26 – 30.

[3] Xin, M. and Wei, L. (2008). The Analysis of 6LowPAN Technology. Pacific-Asia Workshop on Computational Intelligence and Industrial Application (PACIIA 2008), Wuhan, China.

[4] Bahl, P. and Padmanabhan, V. (2000). An in building RF based user location and tracking
system, paper presented in IEEE Infocom, Tel Aviv, Israel.

[5] ภาคย์ ธนเสาวภาคย์ และชัชชัย คุณบัว (2557). ระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคารโดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.4, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์, อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

[6] Gay-Fernandez J. A., Cuinas, I., and Sanchez, M. G. (2011). Design and Development of an Electronic Cowbell Based on ZigBee Technology. Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium, March 2011, Marakesh, Morocco.

[7] Swain, D., Crossman, C., Valencia, P., Bishop-Hurley, G., & Handcock, R. (2009). Sensor and Actuator Networks: Protecting Environmentally Sensitive Areas. Proceeding of IEEE International Conference on Local Computer Networks 2009, Zurich, Switzerland.