การศึกษาการใช้เปลือกร่อนน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาใช้เป็นตัวประสานถ่านอัดแท่ง

Main Article Content

ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เปลือกร่อนน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นตัวประสานในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่ง ผลการศึกษา พบว่า เมื่อนำส่วนของ เนื้อติดเปลือก มาทำการบดละเอียด สามารถแยกได้ออกเป็นขนาดความละเอียดผ่านรูตะแกรงในช่วงขนาด  0.2-0.1  0.1-0.05 และ ละเอียดกว่า 0.05  มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อนำมาทดสอบเป็นตัวประสานถ่านอัดแท่งในอัตราส่วนร้อยละ 20 ของน้ำหนักผงถ่านชนิดไม้รวม พบว่า ที่ความชื้นเริ่มต้นของถ่านอัดแท่งที่ 28.4 %wb.ค่าความร้อนที่ได้อยู่ที่ 3,129 3,155 และ 3,147 แคลอรี่ต่อกรัม ตามลำดับ นำมาเปรียบเทียบกับการใช้แป้งมันสำปะหลังพบว่าค่าความร้อนอยู่ที่ 3,033 แคลอรี่ต่อกรัม และเมื่อนำมาทดสอบหาค่าความแข็งพบว่าค่าความแข็งที่ได้อยู่ที่ 66.59 70.81 และ 62.25 กิโลปาสคาล ตามลำดับ นำมาเปรียบเทียบกับการใช้แป้งมันสำปะหลังพบว่าค่าความแข็งที่ได้อยู่ที่ 58.96 กิโลปาสคาล  ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะนำเปลือกร่อนน้ำไปใช้เป็นตัวประสานในการผลิตถ่านอัดแท่ง

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล. มูลนิธิพลังงานเพื่อ สิ่งแวดล้อม 2556:ชีวมวล [ออนไลน์] 2556[อ้างเมื่อ 27 ธันวาคม2556].แหล่งที่มา: http://www.efe.or.th/efe-
book.php?task=22

[2] Pralong Damrongthai (1998 ). Green fuel briquette, Thaisumi.co.ltd, Available
From :http://www.carcoal.snmcenter.com/charcoalthai/Green20Fuel%20Briquette.php.(accessed on October 17, 2007)

[3] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้มปี 2556: มันสำปะหลัง [ออนไลน์] 2556 [อ้างเมื่อ 24 ธันวาคม2556].แหล่งที่มา: http://www.oae.go.th./ ewt_news.php?nid=13477

[4] วีรชัย อาจหาญ, วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, เทวรัตน์ ทิพยวิมล, คธา วาทกิจ, พรรษา ลิบลับ, ชาญชัย โรจนสโรช, สามารถ บุญอาจ และวิเชียร ดวงสีเสน. 2552.การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบจากมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอล. รายงานโครงการวิจัยงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2551, ภาคีศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.

[5] พิรุณ ชมศรี, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ..2557.การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของเปลือกร่อนน้ำจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา