การออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลลงประสิทธิภาพสูง

Main Article Content

รัชพล สันติวรากร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาก๊าซซิฟายเออร์แบบไหลลง โดยการออกแบบได้พิจารณาถึงความสูง  เส้นผ่านศูนย์กลางคอคอด  เส้นผ่านศูนย์กลางของเตาและขนาดของท่ออากาศของเตาก๊าซซิฟายเออร์ พร้อมทั้งการควบคุมปริมาณการใช้อากาศ ออกซิเจน และไอน้ำที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังรวมถึงการออกแบบระบบผลิตไอน้ำจากความร้อนภายในเตาแก๊สซิฟายเออร์ เพื่อใช้ไอน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพของเตาก๊าซซิฟายเออร์ จากการออกแบบพบว่าเตาก๊าซซิฟายเออร์ขนาด 34 กิโลวัตต์ สามารถป้อนวัตถุดิบในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีความสูง 166 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเตา คอคอด และท่ออากาศ เท่ากับ 44 13.80  และ 1.56 เซนติเมตร ตามลำดับ จากการคำนวณพบว่าระบบสามารถผลิตไอน้ำได้ 13.84 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง และต้องใช้ออกซิเจน  2.68 ลบ.ม ต่อชม, หรืออากาศ 13.99 ลบ.ม ต่อชั่วโมง  ทั้งนี้เตาที่ออกแบบให้มีระบบการป้อนไอน้ำและออกซิเจนหรืออากาศ จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก๊สซิฟิเคชั่นแบบดั้งเดิมประมาณ 29.60 %

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิชาการ

References

[1] Reed TB, Das A. Handbook of Biomass Downdarft Gasifier Engine System.ERI/SP-271-3022 DE88001135, UC Cate goty. 1988; 245.

[2] Alexis T Belonio. Rice husk Gas Stove Handbook. Appopriate Technology Center, Department of Agricultural Engineering and Environmental Management, College of Agriculture Central Philippine University; 2005

[3] Ojolo S.J, Orisaleye J.I. Design and Development of a Laboratory Scale Biomass Gasifier. Journal of Energy and Power Engineering, ISSN 1934-8975, 2010, Volume 4, No.8 (Serial No.33); USA

[4] FAO. Industrial charcoal making. Wood Carbonization and the Product it Makes. FAO :Document repository;Chapter 2.1985

[5] Prabir Basu. Biomass Gasification, Pyrolysis, and Torrefaction, Practical Design and Theory. Dalhousee University and Greenfield Research Incorporated,
Elsevier;2013

[6] Umberto A. Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. A review. Waste Management, 32 (2012) 625–639; 2012

[7] Lv P, Yuan Z, Ma L, Wu C, Chen Y, Zhu J. Hydrogen-rich gas production from biomass air and oxygen/steam gasification in a downdraft gasifier. Renew Energy. Oct;32(13):2173–85. 2007

[8] Probstein, R.F, Hicks R.E. 2006. Synthetic Fuels. Dover Publications; pp 63, 98-99.2006.

[9] Chong Chen , Yu-Qi Jin, , Jian-Hua Yan , Yong Chi .Simulation of municipal solid waste gasification in two different types of fixed bed reactors.Fuel Volume 103, Pages 58–63;2013