การศึกษาและปรับปรุงกล่องควบคุมการทำงานเครื่องยนต์ลูกสูบเดียวระบบหัวฉีด เพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชื้อเพลิง

Main Article Content

ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับแต่งระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงและทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 โดยระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงเป็นระบบหัวฉีด PGM FI (Programmed Fuel Injection) งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบวงจรควบคุมระบบหัวฉีดน้ำมันใหม่ ให้ใช้งานร่วมกับกล่อง ECM ของรถจักรยานยนต์ บทสรุปจากการทดลองแสดงว่าการนำน้ำมันแก๊สโซออล์ E85 มาใช้กับเครื่องยนต์จะให้ค่าแรงบิดและกำลังงานไม่ต่างกับการใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง แต่จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและมลภาวะที่ออกมาจะต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการปรับอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศให้เหมาะสม และแก้ปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากคุณสมบัติการระเหยของเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซออล์ E85 เชื้อเพลิงน้ำมันแก๊สโซออล์ E85 สามารถให้สมรรถนะที่ไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน โดยเฉพาะให้ค่าประสิทธิภาพทางความร้อนที่มากกว่า แม้ว่าจะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะที่สูงกว่า  

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Essom. Manual Testing and Test Performance of A Single Cylinder Engine of the MT 501M. Essom co., ltd. Bangkok: Thailand; 2006

[2] Honda AP. Honda Repair Manual Click I. AP Honda co., ltd. Bangkok: Thailand; 2009

[3] Sinu L, Keawrun S, Attamongkon P. A Study of Ethanol Fueled SI Engine on The Engine Wear. J Ind Technol 2005.

[4] Sriruksaand T, Charoenponpanich J. Ethanol Fuel Motorcycle. Proceedings of the 22nd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand; 2008 Oct 15-17 Pathum Thani : Thailand ; 2008.

[5] Sritram P, Phoncharoen P, Chamniprasart K. The Performance Tests on Motorcycle using E85 Gasohal Fuel. KKU Res J 2011; 16(7): 766-773.

[6] Sritram P, Chamniprasart K.. Improvement of Control Fuel Injection System for Motorcycle Engine”, Proceedings of the 24th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand; 2010 Oct 19-22; Ubon Ratchathani:Thailand; 2010.

[7] Sritram P, Cherdchai D, Chamniprasart K. The Improve Motorcycle Fuel Injection Systems for Gasohol E85. KKU Res J 2011; 16(7): 774-785.