การจัดสร้างต้นแบบกระบะเพาะชำต้นกล้ากล้วยควบคุมอุณหภูมิโดยแหล่งน้ำธรรมชาติ

Main Article Content

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างต้นแบบกระบะเพาะชำ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยโดยการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติไหลผ่านกระบะเพาะชำต้นแบบกระบะเพาะชำนี้ออกแบบ โดยมีโครงสร้างเหล็กและใช้ท่อทองแดงในการถ่ายเทความร้อน โดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีอุณหภูมิจากผลการจำลองคือ 22 องศาเซลเซียสแต่ในการทดสอบกับต้นแบบกระบะเพาะชำ จะใช้แหล่งน้ำที่จัดเตรียมขึ้นเอง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ต้องการสำหรับการอนุบาลต้นกล้ากล้วยใน 30 วัน อยู่ในช่วง28-30 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 90% RH,ตามลำดับ ผลการทดสอบต้นแบบกระบะเพาะชำพบว่าอุณหภูมิภายในกระบะในช่วงอนุบาล 30 วัน มีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 27-30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์สามารถควบคุมได้ตามที่ต้นกล้ากล้วยต้องการคือมากกว่า 90% RH ขึ้นไป อัตราการรอดของต้นกล้ากล้วยอนุบาลในต้นแบบกระบะเพาะชำเท่ากับร้อยละ 69 ซึ่งกระบะเพาะชำแบบเดิมมีอัตราการรอดเพียงร้อยละ 16

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Somsura K, Sirithanapipat T. Simulation of Modified Seedling Tray for Temperature Control via Natural Resource Water. The 36th National Graduate Research Conference ; 2015.

[2] Suphanburi Agricultural Extension and Development Center (Plant-Tissue Culture)

[3] เบญจมาศ ศิลาน้อย ฉลองชัย แบบประเสริฐ และกัลยาณี สุวิทวัส. กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ; 2549.

[4] Koca A, Kanbur BB, Gursel Cetin, Acet RC, Topacoglu Y, Gemici Z. Experimental Investigation of Heat Transfer Coefficients between Hydronic Radiant Heated Wall and Room. Energy and Buildings 2014; 82: 211–221.