เครื่องผสมพร้อมกับอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์

Main Article Content

ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อทำการออกแบบและสร้างเครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์รวมเข้ากับเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์เป็นตัวเดียวกัน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด โดยเครื่องผสมพร้อมอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ มีขนาด ความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร และสูง 129 เซนติเมตร การทดสอบเครื่องจะแยกการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบเครื่องผสมปุ๋ยและการทดสอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย โดยส่วนผสมของปุ๋ยมี 5 อย่าง คือ รำ แกลบดำ ปุ๋ยคอก กากน้ำตาล และน้ำ ผลการทดสอบปุ๋ยอัดเป็นเม็ดจับกันได้ดีที่ความชื้นในช่วง 26.66 - 33.33% มีค่าประสิทธิภาพการผลิตเม็ดปุ๋ยของเครื่องอยู่ที่ 95.75% และสามารถผลิตเม็ดปุ๋ยได้มากสุดที่ 29 กิโลกรัมต่อครั้ง ความเร็วที่ใช้ในการผลิตเม็ดปุ๋ยของเครื่องที่ 350 รอบต่อนาที

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Laosuwan P. Fertilizer and Mixing for Own Use. Hatyai Journal 2012; 10(1): 65-70. (in Thai).

[2] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. ธรรมชาติของดินและปุ๋ย. กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ; 2554.

[3] Tongkunya N, Wongwuttanasatearn T. DESIGN AND TESTING OF FERTILIZER PELLETIZING MACHINE USING BIOGAS DUAL FUELLED WITH DIESEL FUEL. The 25th conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2010 October 19-21; Karbee, Thailand; 2010.

[4] Pormkeard R, Vunrisut S, Untarikanun P, Suvunmukka R. Development of Pan Pelletizer and the Management of Pellet Organic Fertilizer Production at Community Level. Journal of the Association of Researchers. 2014; 19(3): 86-99. (in Thai).

[5] Wiriyaumpaiwong S, Pongseang T, Chaimongkun S.A Prototype Machine for Producing Pellet Organic Fertilizer Using Low Energy. The 18th conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2003 October 18-20; Khon kaen, Thailand; 2003.

[6] Thasontea M, Chansiri C. The Potential on development of cassava combine harvester in Thailand. FEAT Journal. 2015; 1(2):107-116. (in Thai).

[7] Sritram P, Pholjarone V. Development of semi-automatic sunflower roaster machine. FEAT Journal. 2016; 2(1):23-32. (in Thai).

[8] จำลอง ลิ้มตระกูล.การออกแบบเครื่องจักรกล 2. หน้า 7-11. มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2536.

[9] กรมวิชาการเกษตร. คู่มือปุ๋ยอินทรีย์. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ; 2548.