การบำบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับแมงกานีสไดออกไซด์ เคลือบบนผงอะลูมินา

Main Article Content

Hathaichanok - Jorakhe
Torpong Kreetachat

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบำบัดสีย้อมในน้ำเสียสังเคราะห์อุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับแมงกานีสไดออกไซด์เคลือบบนผงอะลูมินา โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับศึกษาจลนศาสตร์และให้ได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดสีย้อม ในงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการโอโซนเนชัน (Ozonation Process) กระบวนการบำบัดโดยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Process) และกระบวนการโอโซน     เนชันร่วมกับใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Ozonation Process) ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา ที่ pH 4.0 6.0 และ 8.0 ปริมาณโอโซนที่ใช้ 5.0 mg/min และปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการ 2.5 และ 5.0 g ผลการทดลองที่พบว่า สีย้อม azo ถูกบำบัดได้ด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับแมงกานีส    ไดออกไซด์ที่เคลือบบนผงอะลูมินา โดยสภาวะที่เหมาะสม คือ pH 8 ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ 2.5 g ในเวลา 40 min สามารถบำบัดสีย้อมได้ถึง 95% มีค่าคงที่ของปฏิกิริยา 30.0 x 10-4 ADMI-1 L min-1 เป็นปฏิกิริยาอันดับที่ 2 (Second-Order Reaction)

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] อรชุดา ขันตีกูล และ อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล. การหาสภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานหมึกพิมพ์โดยกระบวนการโอโซนเนชัน. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2550; 34 (2): 177 - 188.

[2] พงษ์ศักดิ์ ขาวอินทร์. การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดฟื้นฟูสภาพได้. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี]. มหาวิทยาลัยสงขลา -นครินทร์; 2555.

[3] ขนิษฐา. อุตสาหกรรมฟอกย้อม. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561].เข้าถึงได้จากhttps://.www. doae.go.th.html.detail.sunflower.t2.gif

[4] Muhammad A, et al. Decolorization and Removal of COD and BOD from Raw and Biotreated Textile Dye Bath Effluent Through Advanced Oxidation Processes (AOPS). Brazilian Journal of Chemical Engineering. 2008; 25(3): 453 - 459

[5] Rice R G, Miller G W, Robson C M, Hill A G. Ozone Utilization in Europe. In. AI Che Symposium Series. Ozone Institute: Toronto; 1980.

[6] Trung -D, Arghya N B, Quang-T T, Sudipta R. Fast degradation of dyes in water using manganese-oxide-coated diatomite for environmental remediation. Journal of Physics and Chemistry of Solids 2016; 98: 50–58.

[7] Jaroon J. Measurement of color in waste water [MEn Thesis]. Faculty of Science, Chiang Mai University; 2016.

[8] Tom D R, Paul A R. Unit Operation and Proceed in Environment Engineering ; 2009