ผลของน้ำมันจากขยะพลาสติกต่อสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษใน เครื่องยนต์ดีเซล

Main Article Content

พรรษา ลิบลับ

บทคัดย่อ

น้ำมันดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติก 100% (P100) ถูกนำมาทดสอบกับเครื่องยนต์เพื่อหาสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษ และเปรียบเทียบผลที่ได้กับน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์พบว่า น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่าแรงบิดและกำลังเบรคของเครื่องยนต์ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 10% ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,400 rpm แต่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า ทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะต่ำกว่าเพียง 2.0 % โดยสรุปพบว่า น้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติกเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในการนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเครื่องยนต์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการเกษตรได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] จักรกฤษณ์ ศิริรัตน์ จิตการค้า. ไพโรไลซิสยางรถยนต์หมดสภาพ กลไกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง [อินเตอร์เน็ต]. 2559. เข้าถึงได้จาก: http://www.vchakarn.com/include/articel.htm

[2] เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด; 2547