การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ผสมคาร์บอนโดยวิธีผสมธรรมดา

Main Article Content

ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากการผสมไททาเนียมไดออกไซด์และกับคาร์บอนโดยวิธีผสมแบบธรรมดาโดยใช้อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อคาร์บอนเท่ากับ (1:0.5 , 1:1 , 1:1.5 , 1:2 และ 1:2.5)โดยใช้อุณหภูมิในการเผาที่ 300 400 และ 500 องศาเซลเซียส โดยมีน้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำมา วิเคราะห์องค์ประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเทคนิค TGA วิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะด้วยเทคนิค BET ผลการศึกษาพบว่าการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์ในวิธีผสมแบบธรรมดาโดยใช้อุณหภูมิในการเผา 400 องศาเซลเซียส ใช้อัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อคาร์บอนในอัตราส่วน 1:2.5 กรัมให้พื้นที่ผิวจำเพาะมากที่สุดอยู่ที่ 122.08 m2/g ซึ่งมีค่าสูงกว่าไททาเนียมไดออกไซด์เกรดการค่าถึง 130.33 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่าตัวเร่งมีปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Leary R, Westwood A. Carbonaceous nanomaterials for the enhancement of TiO2 photocatalysis. Carbon. 2011;49(3):741-72.

[2] Athalathil S, Erjavec B, Kaplan R, Stüber F, Bengoa C, Font J, et al. TiO2-sludge carbon enhanced catalytic oxidative reaction in environmental wastewaters applications. Journal of Hazardous Materials. 2015;300:406-14.

[3] เทียมสินสังวร พ. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2556:17-9.

[4] Teng F, Zhang G, Wang Y, Gao C, Chen L, Zhang P, et al. The role of carbon in the photocatalytic reaction of carbon/TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. 2014;320:703-9.

[5] Thiamsinsangwon KKaP. Preparation of nanostructured crystalline titanium dioxide (TiO2) by Sol-Gel technique. KKU ENGINEERING JOURNAL. 2013;40(2):147-53.