การประยุกต์ใช้ฟองขนาดเล็กสำหรับล้างทำความสะอาดผงถ่านหิน

Main Article Content

Chayut Nuntadusit

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการล้างและแยกผงถ่านหินในคอลัมน์ลอยแร่แบบไหลวน โดยใช้ผงถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะที่มีขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน ล้างและแยกโดยใช้ฟองอากาศขนาดเล็กระดับไมครอนที่สร้างจากหัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ ซึ่งในการทดลองฟองอากาศที่ใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ในช่วง 54-57 ไมครอน และในการศึกษาล้างและแยกถ่านหิน พบว่าฟองอากาศขนาดเล็กสามารถจับกับผงถ่านหินและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ โดยที่เมื่อเทียบกับถ่านหินก่อนล้าง สามารถลดปริมาณเถ้าลงได้ 20.5% และสามารถเพิ่มค่าความร้อนในถ่านหินให้สูงขึ้น 21.7%

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Paulina, P. Clean Coal Technologies in every stage of coal production in polish industry, Mining Science. 2015; 22: 113-124.

[2] Blaschke, W. Clean Coal Technologies start to beneficiation, Energy Policy. 2008; 11(2): 7-13.

[3] Terasaka, K., Hirabayashi, A., Nishino, T., Fujioka, S., Kobayashi, D. Development of microbubble aerator for waste water treatment using aerobic activated sludge, Chemical Engineering Science. 2011; 66: 3172-3179.

[4] Parmar, R., Majumder, S.K. Microbubble generation and microbubble-aided transport process intensification-A state-of-the-art report, Chemical Engineering and Processing. 2013; 64: 79-97.

[5] Mori, Y. Micro-Bubble Generator. United States Patent US 9061256 B2. 2015.

[6] Maeda, Y., Hosokawa, S., Baba, Y., Tomiyama, A., Ito, Y. Generation mechanism of micro-bubbles in a pressurized dissolution method, Experimental Thermal and Fluid Science. 2015; 60: 201-207.

[7] Iwaki, C., Aoki, K., Komita, H. Microbubble generating apparatus and method. United States Patent US 8678356 B2. 2010.

[8] Black and Veatch, Power Plant Engineering book.

[9] Qian Zhu. Coal sampling and analysis standards. 2014.

[10] ASTM D2013: Standard Method of Preparing Coal Sample for Analysis.

[11] Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal.