การกำจัดสาร Methylene Blue ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA

Main Article Content

Torpong Kreetachat

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสัดส่วน Titanium dioxide (TiO2) ในแผ่นฟิล์ม Poly(lactic acid) (PLA) ที่เหมาะสม และศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายของสาร Methylene blue (MB) ด้วยกระบวนการ Photocatalysis โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ที่มีความเข้มข้นของ TiO2 เท่ากับ 1 (F1), 3 (F2) และ 5 (F3) % (w/w) ร่วมกับแสง UVC ผลการศึกษาพบว่า สามารถกำจัดสาร MB ได้ที่ 43, 50 และ 37% ภายในระยะเวลา 60 นาทีเมื่อใช้แผ่นฟิล์ม F1, F2 และ F3 ตามลำดับ เมื่อนำน้ำตัวอย่างจาก F1, F2 และ F3 ไปวัดค่า TOC พบว่า ค่า TOC ลดลง 29, 35 และ 19% ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการนี้สามารถย่อยสลายสาร MB ให้กลายเป็น CO2 และ H2O  การย่อยสลายสาร MB เป็นไปตาม pseudo-first order โดยมีค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) เท่ากับ 8.9, 11.0 และ 8.0 (10-3 นาที-1) ซึ่ง k มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนของ TiO2 เพิ่มขึ้นจนถึง 3% (w/w) (F2) และเมื่อมีปริมาณ TiO2 ในแผ่นฟิล์มเพิ่มมากขึ้นค่า k กลับลดลง ดังนั้นเผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ที่มีปริมาณ TiO2 3% เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการใช้กำจัดสีย้อมในน้ำเสีย

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Tharasawatpipat C, Suwannahong K, Kruenate J, Kreetachat T. Removal of VOCs by photocatalytic oxidation using nano-TiO2/PLA biocomposite. J Environ Biol 2015; 36(3): 617-21.

[2] Chen L, Zheng K, Liu Y. Geopolymer-supported photocatalytic TiO2 film: Preparation and characterization, Constr Build Mater 2017; 151: 63-73.

[3] Ahmed S, Rasul MG, Martens WN, Brown R, Hashib MA. Heterogeneous photocatalytic degradation of phenols in wastewater: A review on current status and developments. Desalination 2010; 261: 3-18.

[4] Sadeghzadeh-Attar A. (2018). Efficient photocatalytic degradation of methylene blue dye by SnO2 nanotubes synthesized at different calcination temperature, Sol Energ Mat Sol C 2018; 183: 16-24.

[5] Demirci S, Dikici T, Yurddaskal M, Gultekin S, Toparli M, Celik E. Synthesis and characterization of Ag doped TiO2 heterojunction films and their photocatalytic performances. Appl Surf Sci 2016; 390: 591-601.

[6] Hakki HK, Allahyari S, Rahemi N, Tasbihi M. The role of thermal annealing in controlling morphology, crystal structure and adherence of dip coated TiO2 film on glass and its photocatalytic activity. Mat Sci Semicon Proc 2018; 85: 24-32.