การพยากรณ์การใช้งานของ 11 kV เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดแก๊ส SF6 โดยใช้ระบบสกาดา

Main Article Content

Somsong Koohathong
Arkom Kaewrawang

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการใช้ระบบสกาดาต้นแบบในการพยากรณ์อายุการใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดแก๊ส SF6 12 kV/1600A-2500A/40 kA เพื่อป้องกันความเสียหายของตู้แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 11 kV จากการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัส Main contacts และ Arcing contacts ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างการใช้งาน ระบบจะพยากรณ์อายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ จากสมการความสัมพันธ์การเสื่อมสภาพไฟฟ้าของหน้าสัมผัส Main contacts และ Arcing contacts ผลการทดสอบระบบสกาดาต้นแบบด้วยการจำลองเหตุการณ์การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบเสมือนจริงจำนวน 2 ครั้ง ที่เฟสที่ 1 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดแก๊ส SF6 ด้วยขนาด 36.9 และ 40.05 กิโลแอมแปร์ พบว่าระบบสกาดาต้นแบบสามารถแสดงผลค่าการพยากรณ์ที่ 8,638 และ 7,034 ครั้ง ตามลำดับ ได้อย่างถูกต้อง

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Group CBS Corporate Website [Internet]. Texas: GROUP CBS.Inc; [cited 2018 Feb 25]. Available from: https://www.gcbsinventory.com/dimensions/PGV-100097-DIM.pdf

[2] สมทรง คูหาทอง. การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฝ่ายบำรุงรักษา บริษัท ฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในเครือซีเมนต์ไทย; วันที่ 1 สิงหาคม 2559; ณ ห้องประชุม M1 ตึก Technical Building 2.

[3] มงคล แก้วเสมา. คู่มือตารางและสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพๆ: งานสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย; [เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2561], 85-6.

[4] ABB Library [Internet]. Sweden: ABB Limited; [cited 2018 Feb 25]. Available from: https://library.abb.com/en/results“Live Tank Circuit Breakers Application Guide”.

[5] ABB Library [Internet]. Finland: ABB Limited; [cited 2018 Feb 25]. Available from: https://library.abb.com/en/results“Product/REF 54_ Feeder Terminal”.

[6] ABB Library [Internet]. Finland: ABB Limited; [cited 2018 Feb 25].Available from: https://library.abb.com/en/results “Product/Voltage Protection REU615 Product Guide”.

[7] ABB Library [Internet]. Finland: ABB Limited; [cited 2018 Feb 25]. Available from: https://library.abb.com/en/results “Product/ABB Feeder Protection Relay REF610”.