อิทธิพลของรูปแบบหลังคาโรงเรือนที่มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Main Article Content

Ponthep Vengsungnle

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบของหลังคาโรงเรือนที่มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในการวิเคราะห์การไหลในสถาวะคงตัวของการกระจายอุณหภูมิและความเร็วของอากาศภายในโรงเรือนจำนวน 5 ชนิดได้แก่ หลังคาแบน หลังคาเพิงหมาแหงน หลังคาแบบผีเสื้อ หลังคาแบบหน้าจั่ว และหลังคาแบบหน้าจั่วสองชั้น ซึ่งในโรงเรือนบรรจุก้อนเชื้อเห็ดได้ 520 ก้อน ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรงเรือนที่มีหลังคาแบบหลังคาแบน หลังคาเพิงหมาแหงน หลังคาแบบผีเสื้อ หลังคาแบบหน้าจั่ว และหลังคาแบบหน้าจั่วสองชั้น มีความเร็วของอากาศที่ไหลภายในโรงเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39x10-9 m/s 5.28x10-11 m/s 9.95x10-8 m/s 3.75x10-10 m/s และ 3.66x10-9 m/s ตามลำดับ และมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 302.363 K 302.337 K 302.209 K 302.517 K และ 302.015 K ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Wikipedia. Fungiculture [Internet]. [cited 2017 March]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Fungiculture.

[2] Hopper E. The Basics of Greenhouse Ventilation [Internet], Garden & Greenhouse. [cited 2012 June 5]. Available from: https://www.gardenandgreenhouse.net/articles/july-august-2012/the-basics-of-greenhouse-ventilation/.

[3] Briones GL, et al. Storage of common mushroom under controlled atmospheres. International Journal of Food Science & Technology 1992; 27(5): 493-505.

[4] Lambert EB. Effect of Excess Carbon Dioxide on Growing Mushrooms. Journal of Agricultural Research 1993 47(8): 599-608.

[5] Lee HY, et al. Effects of Aeration of Sawdust Cultivation Bags on Hyphal Growth of Lentinula edodes. Mycobiology 2012; 40(3): 164-7.

[6] Mistriotis A, et al. Analysis of the efficiency of greenhouse ventilation using computational fluid dynamics. Agricultural and Forest Meteorology 1997; 85(3-4): 217-28.

[7] Curvetto N, Delmatro S, Figlas D, Mockel G, Gonzalez MR. Mushroom Grower Handbook 1: Oyster Mushroom Cultivation. Korea: MushWorld-Heineart Inc; 2004.

[8] Mistriotis A , et al. Computational analysis of ventilation in greenhouses at zero- and low-wind-speeds. Agricultural and Forest Meteorology 1997; 88(1-4): 121-35.

[9] Norton T , et al. Applications of computational fluid dynamics (CFD) in the modelling and design of ventilation systems in the agricultural industry: A review. Bioresource Technology 2007; 98(12): 2386-414.

[10] The Pensylvania State University, College of Agriculture, Extension Service, University Park, Pennsylvania [Internet], Growing mushroom. [cited 2016 November] Available from: https://www.mushroominfo.com/growing-mushrooms/six-steps-to-mushroom-farming/.

[11] Harris B. Growing Wild Mushrooms: A Complete Guide to Cultivating Edible and Hallucinogenic Mushrooms. Oakland: Ronin Publishing Inc; 2003.

[12] Coriander E. How to Grow Mushrooms: Grow Your Own Mushrooms Garden Guide [Internet]. Available from https://sites.google.com/site/sites/system/errors/SiteDisabledOwnerAccount.

[13] Oei P. Small-scale Mushroom Cultivation. Netherlands: Agromisa Foundation and CTA; 2005.

[14] Russell S. The Essential Guide to Cultivating Mushrooms: Simple and Advanced Techniques for Growing Shiitake, Oyster, Lion's Mane, and Maitake Mushrooms at Home. North Adams: Storey Publishing; 2014.

[15] Versteeg HK, Malalasekera W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. England: Pearson Education Limited; 2007.

[16] Petrila T, Trif D, Brezinski C. Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics. Boston: Springer Science + Business Media Inc; 2005.

[17] Wendt JF. Computational Fluid Dynamics An Introduction. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009.

[18] Lomax H, Pulliam TH, Zingg DW. Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. California: NASA Ames Research Center; 1999.

[19] Pozrikidis C. Introduction to Theoretical and Computational Fluid Dynamics. New York: Oxford University Press Inc; 2011.

[20] Yeoh GH, Yuen KK. Computational Fluid Dynamics in Fire Engineering. Burlington: Elsevier Inc; 2009.

[21] Boz Z, Erdogdu F, Tutar M. Effects of mesh refinement, time step size and numerical scheme on the computational modeling of temperature evolution during natural-convection heating. Journal of Food Engineering 2014; 123: 8–16.

[22] Zhang Y, Jia Y, Wang SS. An improved nearly-orthogonal structured mesh generation system with smoothness control functions. Journal of Computational Physics 2012; 231(16): 5289-305.

[23] Accuracy, Convergence and Mesh Quality [Internet]. (cited 2012 June). Available from: https://www.pointwise.com/theconnector/May-2012/Mesh-Quality.shtml.