เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยระบบฟัซซีลอจิก Increase Efficiency Organized and Management Laying Hens Farms by Android Operating System Application and Control Environment in The House by Fuzzy Logic System

Main Article Content

Visanu Changniam

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการทำงาน และต้องมีความแม่นยำสูงในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนไก่ไข่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่แบบโรงเรือนเปิดในทุกช่วงฤดูในประเทศไทย ดังนั้นในการดำเนินโครงการวิจัยคณะผู้วิจัยจึงได้แยกระบบงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแอปพลิเคชั่นทำหน้าที่บริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ ประกอบด้วยส่วนบันทึกการออกไข่และการปลดไก่ไข่ด้วยการอ่านรหัสคิวอาร์โค้ดที่ติดแต่ละกรงไก่ไข่ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับระบบงานฟาร์มเดิมที่ใช้การบันทึกข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ส่วนบันทึกรายรับ-รายจ่ายในช่วงระหว่างการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ การทำงานในส่วนแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ทำงานภายในเครื่องสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพียงเครื่องเดียวทำให้เจ้าของฟาร์มไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาอยู่ในรูปแบบใช้งานได้ทุกที่ทางทีมวิจัยพัฒนาได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับข้อมูลฟาร์มไก่ไข่ในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสามารถส่งข้อมูลการดำเนินกิจการของฟาร์มไปเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อที่จะใช้งานข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มได้ทุกที่ และเป็นเป็นระบบสำรองเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินกิจการฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านมา อีกส่วนของการทำวิจัยคือส่วนฮาร์ดแวร์ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนไก่ไข่ ใช้ระบบฟัซซีลอจิกเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าอุณหภูมิภายนอก ภายในโรงเรือน ค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอก ภายในโรงเรือน และค่าความแสงสว่างภายนอก ภายในโรงเรือนให้มีความแม่นยำสูงในการควบคุมการทำงานพัดลม ปั๊มสเปรย์น้ำบนหลัง และระบบแสงสว่างให้มีความแม่ยำสูงในการเลี้ยงไก่ไข่ในแต่ทุกฤดูกาลของประเทศไทย  การส่งข้อมูลเพื่อควบคุมการทำงาน และรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนไก่ไข่ระหว่างฮาร์ดแวร์ควบคุมสภาพแวดล้อมกับแอพพลิเคชั่นสื่อสารผ่านระบบบลูทูธ หรือระบบ IoT


                จากผลการการนำงานวิจัยทั้งสองส่วนไปใช้งานในฟาร์มเกษตรที่เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 500 ตัว สามารถลดเวลาในบันทึกการออกไข่ได้ประมาณ 5 เท่าจากการทำงานเดิมที่ใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูลการออกไข่ในช่วงเวลาไก่ออกไข่มากกว่า 60% ของจำนวนไก่ทั้งหมด และสามารถลดเวลาในบันทึกการออกไข่ได้ประมาณ 2 จากการทำงานแบบเดินในกรณีปริมาณการออกไข่น้อยกว่า 60% และการบริหารจัดการฟาร์มด้วยวิเคราะห์ข้อมูลระบบแอปพลิเคชั่นสามารถค้นหาและสรุปข้อมูลได้ทันที่ต้องการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งการทำงานแบบเก่าต้องค้นหากระดาษและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยระบบฟัซซีลอจิกสามารถปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนไก่ไข่ให้มีอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และความสว่างได้เหมาะสมกับเลี้ยงไก่ไข่

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] การเลี้ยงไก่ไข่ (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน2561]. เข้าถึงได้จาก: http://oknation.nationtv.tv.

[2] กรมส่งเสริมการเกษตร, คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการจัดการฟาร์ม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด: กรุงเทพฯ; 2556.

[3] Jagodi D, Vujii D, Rani S. Android system for identification of objects based on QR code. Proceedings of the 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR); 2015 Nov 24-26; Belgrade, Serbia. IEEE; 2016.

[4] วิษณุ ช้างเนียม. อุปกรณ์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมพื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การเติบโตและความหวาน. วิศวสารลาดกระบัง. 2560; 34(1): 25 – 32.