การวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันยางนาเป็นเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล

Main Article Content

sahassawas poojeera

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาไอเสียที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร 4 จังหวะ 1 สูบ ที่ใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันยางนา B40 เป็นเชื้อเพลิง การทดสอบทำการเปรียบเทียบและประเมินก๊าซไอเสียโดยการเดินเครื่องยนต์ 2 เครื่องที่ใส่ภาระคงที่เท่ากัน ในสถานที่จริง ต่อเนื่อง 300 ชั่วโมง ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,400 รอบต่อนาที พบว่า อุณหภูมิก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน B40 โดยเฉลี่ยสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล 8.3 ◦C การปล่อยก๊าซ CO, CO2, และ O2 ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันยางนา B40 มีค่าใกล้เคียงเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล การปล่อยก๊าซ NO และ NOx ของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน B40 มีค่าเฉลี่ย 189.87 ppm ซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล 48.13 ppm (ไม่สูงกว่าค่ามาตรฐาน) เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันยางนาปล่อยควันดำสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 2% จากผลการทดสอบทั้งหมดบ่งชี้ว่าน้ำมัน B40 สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Masum BM, et al. Effect of ethanol-gasoline blend on NOx emission in SI engine. Renew Sustain Energy Rev 2013; 24:209-22.

Hansen AC, et al. Ethanol - diesel fuel blends - a review 2010; 96:277-85.

Zheng M, et al. Biodiesel engine performance and emissions in low temperature combustion. Fuel 2008; 87:714-22.

Shahid EM, Jamal Y. A review of biodiesel as vehicular fuel. Renew Sustain Energy Rev 2008; 12:2484-94.

Huzayyin AS, et al. Experimental evaluation of Diesel engine performance and emission using blends of jojoba oil and Diesel fuel. Energy Convers Manag 2004; 45:2093-112.

Barnwal BK, Sharma MP. Prospects of biodiesel production from vegetable oils in India. Renew Sustain Energy Rev 2005; 9:363-78.

Basinger M, et al. Durability testing modified compression ignition engines fueled with straight plant oil. Energy 2010; 35:3204-20.

Agarwal AK. Karanja oil utilization in a direct-injection engine by preheating. the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering 2010; 224(1):85-97.

Schumacher LG, et al. Heavy-duty engine exhaust emission tests using methyl ester soybean oil/diesel fuel blends. Bioresour Technol 1996; 57:31 -6.

Barrios CC, et al. Effects of animal fat-based biodiesel on a TDI diesel engine performance, combustion characteristics and particle number and size distribution emissions. Fuel 2014; 117:618-23.

Labeckas G, Slavinskas S. Comparative performance of direct injection diesel engine operating on ethanol, petrol and rapeseed oil blends. Energy Convers Manag 2009; 50:792- 801.

Yilmaz N, Morton B. Effects of preheating vegetable oils on performance and emission characteristics of two diesel engines. Biomass and Bioenergy 2011; 35:2028 -33.

Singh PJ, et al. Preparation, characterisation, engine performance and emission characteristics of coconut oil-based hybrid fuels. Renew Energy 2010; 35:2065 – 70.

Misra RD, Murthy MS. Straight vegetable oils usage in a compression ignition engine - A review. Renew Sustain Energy Rev 2010; 14:3005 - 13.

Yang k. Dipterocarpus alatus. [Internet] Agrofor Database 40; 2009. [cited 2019 Oct 10] Available from: http://old.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Dipterocarpus_alatus.PDF.

Patanapong S. Natural diesel substitute tested in Nakhon Phanom. [Internet] Bangkokpost; 2019 [cited 2019 Aug 21]. Available from: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1475729/natural-diesel-substitute-tested-in-nakhon-phanom.

Suiuay C, et al. Production of gasoline-like-fuel and diesel-like-fuel from hard-resin of Yang (Dipterocarpus alatus) using a fast pyrolysis process. Energy 2019; 187:115967.

Katekaew S, et al. Study Wear of the Agricultural Engine by Using Yang-Na Oil. 2018 IEEE 5th Int Conf Eng Technol Appl Sci ICETAS 2018; 2019:1-5.

Sahassawas P, et al. Eval. Engine Wear Using Yang-Na Oil as Fuel by Anal. Lubr. The National and international Graduate Research Conference; 10 Mar 2017; Fuel Filters; Khon Kaen University. Khon Kaen. Thailand; 2017.

Names L, Description B. Dipterocarpus alatus Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don; 2009.

NEN – the Netherlands Standardization Institute Ortwin Costenoble. Worldwide Fuels Standards Overview of specifications and regulations on (bio) fuels; 2006.

Agarwal AK, Rajamanoharan K. Experimental investigations of performance and emissions of Karanja oil and its blends in a single cylinder agricultural diesel engine 2009; 86:106 - 12.

Schlick ML, et al. Soybean and Sunflower Oil Performance in a Diesel Engine. Trans ASAE 2013; 31:1345 - 9.

Ryan TW, et al. The effects of vegetable oil properties on injection and combustion in two different diesel engines. J Am Oil Chem Soc 1984; 61: 1610-9.

Murugesan A, et al. Bio-diesel as an alternative fuel for diesel engines-A review. Renew Sustain Energy Rev 2009; 13:653-62.

Ali I, Mohd JF. Relationships Derived from Physical Properties of Waste Cooking Oil / Diesel Blends and Biodiesel Fuels. J Adv Res Fluid Mech Therm Sci J Homepage 2019; 54:191- 203.

Kaufman KR, Ziejewski M. Direct Injected Diesel Engines 1984.

Lheywood JB. Internal combustion engine gasket. vol. 2010. United States of America; 2010.

Nantha GK, Thundil KR. Effect of pongamia biodiesel on emission and combustion characteristics of di compression ignition engine. Ain Shams Engineering Journal 2014; 10: 01.

Wu F, et al. A study on emission performance of a diesel engine fueled with five typical methyl ester biodiesels. Atmos Environ 2009; 43:1481-5.

Canakci M. Combustion characteristics of a turbocharged DI compression ignition engine fueled with petroleum diesel fuels and biodiesel. Bioresour Technol 2007; 98:1167-75.

Mazumdar B, Agarwal AK. Performance, emission and combustion characteristics of biodiesel (waste cooking oil methyl ester) fueled IDI diesel engine. SAE Technical Paper 2008; 1384:776-90.

Proc K, et al. 100,000-mile evaluation of transit buses operated on biodiesel blends (B20). SAE Tech Pap 2006:776-90.