การควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก

Main Article Content

Nutsuporn Chinsuwan
Krisanarach Nitisiri
Niyom Pinitkarn
Thana Radpukdee
Chanoknun Sookkumnerd

บทคัดย่อ

บทความนี้พัฒนาตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกในการควบคุมระบบทำความเย็นแบบระเหยสำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกมีประสิทธิภาพดี และง่ายต่อการนำไปใช้กับระบบที่ซับซ้อน การควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นระบบไม่เป็นเชิงเส้น ซับซ้อน และยากต่อการควบคุม ดังนั้น เราจึงใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในและความชื้นสัมพัทธ์แบบป้อนกลับ งานวิจัยนี้ได้ออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก 2 ตัว สำหรับควบคุมพัดลม และปั๊มน้ำในการออกแบบตัวควบคุมทั้งสองใช้อินพุต 4 ตัวและเอาต์พุต 1 ตัว โดยมีค่าคลาดเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงค่าคลาดเคลื่อนของค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์เป็นอินพุตของระบบ ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวแปรทางภาษาด้วย membership function และใช้กฎ IF-THEN ที่สร้างจากความเข้าใจเรื่องเฟสระนาบ เพื่อหาค่าเอาต์พุตของระบบ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของการระบายอากาศ และอัตราการสร้างความชื้น ในบทความนี้ สมรรถนะของตัวควบคุมที่นำเสนอจะเปรียบเทียบด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนกับตัวควบคุมแบบดั้งเดิม ผลทดสอบพบว่าตัวควบคุมที่นำเสนอ สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที่ในช่วงให้คงที่อยู่ในช่วง ± 1.5 °C และ ± 20% ตามลำดับได้ซึ่งดีกว่าตัวควบคุมแบบเดิม สำหรับงานวิจัยถัดไปผู้วิจัยจะพัฒนา membership function ให้มีความละเอียดสูงขึ้นเพื่อปรับปรุงผลตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Dawkins MS. Animal welfare and efficient farming: is conflict inevitable?. Animal Production Science 2017; 57(2): 201-8.

He SP, Arowolo MA, Medrano RF, Li S, Yu QF, Chen JY, et al. Impact of heat stress and nutritional interventions on poultry production. World's Poultry Science Journal 2018; 74(4): 647-64.

Zadeh LA. Fuzzy sets. Information and Control(1965); 8(3): 338-53.

Zadeh LA. Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 1973; 1: 28-44.

Mamdani EH, Assilian S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. Int J Man Mach Stud 1975; 7: 1.

Mamdani EH, Assilian S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies 1975; 7: 1.

Zadeh LA. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning-I. Information Sciences 1975; 8(3): 199-249.

Chen T, Shang C, Su P, Shen Q. Induction of accurate and interpretable fuzzy rules from preliminary crisp representation. Knowledge-based Systems 2018; 146: 152-66.

King PJ, Mamdani EH. The application of fuzzy control systems to industrial processes. Automatica 1977; 13(3): 235-42.

Kamis MS, Abdullah AH, Sudin S, Shukor SAA, Bakar MAA, Mustafa MH. Closed house chicken barn climate control using fuzzy inference system. The Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 2018; 10(1-14): 47-51.

Kolokotsa D. Comparison of the performance of fuzzy controllers for the management of the indoor environment. Building and Environment 2003; 38(12): 1439-50.

Mirzaee-Ghaleh E, Omid M, Keyhani A, Dalvand MJ. Comparison of fuzzy and on/off controllers for winter season indoor climate management in a model poultry house. Computers and Electronics in Agriculture 2015; 110: 187-95.

Upachaban T, Khongsatit K, Radpukdee T. Mathematical model and simulation study of a closed-poultry house environment. International Journal of Technology 2016; 7: 1117-23.