การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของกากหม้อกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาล สำหรับขึ้นรูปเป็นชีวมวลอัดเม็ด

Main Article Content

ผกามาศ น้อยสุวรรณ
กันตพงษ์ แข้โส
พีรณัฐ อันสุรีย์
กิตติพงษ์ ลาลุน

บทคัดย่อ

กากหม้อกรองเป็นของเสียในกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล พบว่ามีค่าความร้อนใกล้เคียงกับ   ชานอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั่วไปในโรงไฟฟ้าชีวมวลและสามารถอัดขึ้นรูปได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของกากหม้อกรอง ได้แก่ ความชื้น ความหนาแน่น มุมกอง และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และศึกษาการขึ้นรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากกากหม้อกรองด้วยชุดทดสอบแบบลูกกลิ้งกดอัดบนแผ่นจานอัด ทำการทดสอบที่ความชื้น 30.26 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก)โดยมีปัจจัยทดสอบคือ อัตราการป้อน 3 ระดับ ได้แก่ 40 45 และ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และความเร็วรอบแผ่นอัด 4 ระดับ ได้แก่ 180 190 200 และ 210 รอบต่อนาที จากผลการศึกษาพบว่ากากหม้อกรองที่ความชื้น 30.26 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก)ทำการขึ้นรูปที่อัตราการป้อน 45 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และความเร็วรอบแผ่นอัด 210 รอบต่อนาที ได้กากหม้อกรองอัดเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 5.66±0.04 มิลลิเมตร ขนาดความยาวเฉลี่ย 31.53±0.37 มิลลิเมตร ร้อยละเศษผงเฉลี่ย 1.31±0.01 ความทนทานเฉลี่ย 98.26±0.05 เปอร์เซ็นต์ และความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 691.32±5.00 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าความร้อนโดยประมาณ 11,928 จูลต่อกรัม ซึ่งสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า.(สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.egat.co.th/index.php? option=com_content&view=article&layout=edit&id=79&Itemid=200.

Laschi A, Marchi E, Gonzalez-Garcia S. Environmental performance of wood pellets’ production through life cycle analysis. Energy. 2016; (130): 469-80.

Fiona MM. Global wood pellet market outlook [Internet]. 2015 [cited 2021 March 7]. Available from: https://www.pellet.or g/images/2015/FionaMcDermottHawkinsWright.pdf.

Calderón C, Gauthier G, Jossart JM. AEBIOM statistical report 2015 [Internet]. 2015 [cited 2021 March 14]. Available from: http://www.propellets.at/wpcms/

wpcontent/uploads/2015-aebiomstatistic alreportzusammenfassung.pdf.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. ข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https:// www.dede.go.th/ewtnews.php?nid=41810.

Goes T, Marra R, Silva GS. Setor suc roalcooleiro no Brasil situac¸ao atual e perspectivas revista Pol´ıtica Agr´ıcola. Revista de politica Agricola. 2008; 17(2): 39–51.

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย. รายงานสถานการณ์การปลูกอ้อยปีการผลิต 2562/63. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-1854.pdf.

นุวงศ์ ชลคุป ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ และ สุบงกช โตไพบูลย์. The Asian Biomass Hand book: A Guide for Biomass Production and Utilization. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.

นิตยากานต์ กันต์รพีเกสร. สถานภาพการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://webk c.dede.go.th/testmax/no de/2151.

มิตรผล. ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.mitrph ol.com/page_ detail.php?p=2&topic=5.

Samuelsson R, Thyrel M, Sjöström M, Lestander TA. Effect of biomaterial characteristics on pelletizing properties and biofuel pellet quality. Fuel Processing Technology. 2009; 90(9): 1129–34.

Maraver1 AG, Carpio M. Biomass pelletization process. WIT transactions on state of the art in science and engineering. 2015; 85: 53-66.

สมโภชน์ สุดาจันทร์. สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและผลิตภัณฑ์. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.

ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม และ วิลักษณ์นาม ผลเจริญ. การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดทานตะวันกึ่งอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ. 2559; 2(1): 23-32.

Kurlak A. The vertical screw conveyor powder properties and Screw conveyor design [Internet] 2005 [cited 2020 Mar 17]. Available from: http://www.chemen g.lth.se/exjo bb/047.pdf.

ASTM International. ASTM C 1444 standard test method for measuring the angle of repose of free-flowing mold powders. PA: American society for testing and materials; 2005.

The standard specific interest group for this test method TAPPI. T 815 om-01 coefficient of static friction (slide angle) of packaging and packaging materials. n.p.; 2016.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร. โครงการศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass pellet เพื่อพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอนาคต. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://e-lib.dede.go.th/.

ASTM international. Standard test method for bulk density of densified particulate biomass fuels; 2013.

ASTM D240-17. Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calori meter. ASTM International. West Conshohocken. PA: American society for testing and materials; 2017.

ก่อ ทวีเงิน ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และ กิตติพงษ์ ลาลุน. คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ของหญ้าเนเปียร์ก่อนสับ และหลังสับเพื่อผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติครั้งที่ 2, 11-12 กันยายน 2558, จังหวัดขอนแก่น; 2558.

Li Y, Liu H. High pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. Biomass bioenergy 2000; 19: 177–86.

Oduntan OB, Koya OA. Effect of speed, die sizes and moisture contents on durability of cassava pellet in pelletizer. Journal of research in agricultural engineering. 2015; 61(1): 35-9.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. การเจลาติไนซ์. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.foodnetworkso lution.com.