วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

NKRAFA Journal of Science and Technology

ที่ปรึกษา

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พลอากาศโท ศ.ดร.พิชาญ  พิชัยณรงค์ ข้าราชการนอกราชการ สังกัดกองบัญชาการ กองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ปริพนธ์ สุขพิมาย ผู้อำนวยการ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

บรรณาธิการ

น.อ.รศ.ดร.เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

กองบรรณาธิการ

พล.อ.ท.ศ.อาจจิตต์ เอี่ยมระหงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (นอกราชการ)
ผศ.ดร.อุษณีษ์ คำพูล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.อ.ดร.ณัฐพล นิยมไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง
น.ท.รศ.ดร.ทศพล บุญเกิน ม.แม่ฟ้าหลวง
พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
น.ต.ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
น.อ.ดร.พงค์เทพ จันทน์เสนะ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

ดูแลระบบวารสาร

ร.อ.อภิรักษ์ โภชพิพิธ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

พิสูจน์อักษร

ร.ท.ดร.วิศรุต  คล้ายแจ้ง รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร.ท.ณรงค์เดช  พงษ์ประเทศ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

ตรวจบทคัดย่อ

น.ท.วนิชา สิรรังหอม รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ร.ท.ณัฐพล เมอริดิธ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

ออกแบบปก

พ.อ.ต.อิสรา ได้รูป รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช