ผลงานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2560

Main Article Content

อนุรักษ์ โชติดิลก

Abstract

ผลงานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2560         


สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน


 1. การออกแบบเชิงหลักการของอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Conceptual

    Design of Tactical Solar Powered UAV )


ผู้วิจัย :  นนอ.ธีรภัทร ชินรี นนอ.ศุภกร ศรีสาคร นนอ.พีรวัช โพธิ์แก้ว และ นนอ.วรายุ ขาทวี


อาจารย์ที่ปรึกษาน.ต.อิทธิ ยุทธยานนท์  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: น.ท.รศ.ดร.เจนวิทย์  คำพูล  และ  น.ต.ผศ.ดร.วันชัย เจียจันทร์


 1. การหาคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงขนาด 2x2 ฟุต

   (Determination of the Aerodynamic Characteristics of 2x2 feet Subsonic Wind Tunnel )


ผู้วิจัย :  นนอ.รัตนชาติ สุทัศน์  นนอ.ศราวุธ ทองภู  และ นนอ.จักริน เพชรประพันธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาน.อ.รศ.ดร.โอฐศิลป์  นิลุบล


 1. การทดสอบหาค่าคุณลักษณะเฉพาะทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบไร้หาง
  Raptor-E โดยใช้อุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อการวิจัย (Aerodynamic Investigations of Tailless

    Mini UAV Aero Raptor-E  by Using Subsonic   Research Wind Tunnel )
ผู้วิจัย :  นนอ.กฤติน ภู่พร้อมพันธุ์  นนอ.ธนวันต์ ฉัตรทิล  และ นนอ.บัณฑิต ศักดาลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาน.ต.ผศ.ดร.วันชัย เจียจันทร์ 


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: น.ท.กนก ทองสว่าง และ น.ท.ดร.ชำนาญ  เพชรโชติ


 1. การสร้างแบบจำลองและจำลองคุณลักษณะพลวัตการบินของอากาศยานไร้คนขับ Sky Surfer (Modeling

   and Simulation of Sky Surfer UAV Flight for Dynamic Characteristics )
ผู้วิจัย
:  นนอ.ศิริพล จิตต์รักไทย  นนอ.ภมรเดช สมทอง  และ นนอ.วิษณุ รอดสนใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
:  น.ท.รศ.ดร.เจนวิทย์  คำพูล   


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.ต.ผศ.ดร.วันชัย  เจียจันทร์


 


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหามอเตอร์เสียหายในอากาศยานไร้คนขับ

    แบบ 6 ใบพัด  (Analysis and Controller Design for Motor Malfunctions in a Hexacopter )


ผู้วิจัย :  นนอ.ศุรชัย พระเวก   นนอ.สัจจะ โมรีรัตน์   และ นนอ.อลงกรณ์ ลำขาว


อาจารย์ที่ปรึกษา ร.อ.ดร.ปริญญา อนันตชัยศิลป์  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.อ.ศ.ไพโรจน์  ศิริสนธิ


 1. อุปกรณ์ระบุตำแหน่งอากาศยานด้วยระบบ Automatic Dependent Surveillance (ADS-B)
  บนอากาศยานไร้คนขับและขนาดเล็ก

  ผู้วิจัย : นนอ.ฐาธิปัตย์ คชวงศ์  และ นนอ.ติณณ์ เครือประดับ
  อาจารย์ที่ปรึกษา: น.อ.ผศ.ดร.วรวุฒิ ประทุมชาติ

 2. การออกแบบปีกและท่าทางการบินของหุ่นยนต์บินกระพือปีกขนาดเล็กเพื่อการบินแบบลอยตัว

    ( Design of Flapping Wings and Movements for a Small Flying Robot in Hovering )


ผู้วิจัย : นนอ.กิตติภัฏ พณิชยกุล    นนอ.ณัฐพล  อาหะหมัดอามีน  และ  นนอ.มฆวัชร์ โกมุทผล


อาจารย์ที่ปรึกษาน.ต.ผศ.ดร.เมษัณฑ์  ธรรมวิชัย   


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.อ.รศ.สง่า ศรีศุภปรีดา


 1. อุปกรณ์รับส่งข้อมูลและพิกัดแบบไร้สายสำหรับการปฏิบัติการทางอากาศ (Wireless Transmitter for

    Aerial Operations)


ผู้วิจัย : นนอ.คมกวี  กันชัย  และ นนอ.กรงเพชร  จันทร์ทะธรรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร.อ.ดร.ปริญญา อนันตชัยศิลป์ 


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:   น.อ.ศ.ดร.สรกฤช  ศรีเกษม


 


สาขาวิศวกรรมโยธา


 1. การปรับปรุงแก้ไข้และดัดแปลงระบบบำบัดน้ำเสียรวมกองทัพอากาศ บริเวณทุ่งสีกัน (Modification of The Royal Thai Air Force Central Wastewater Treatment System in The Thung Si Kan Area)

ผู้วิจัย:   นนอ.พุฒิพงศ์  วงศ์ปิยะบวร   และ นนอ.มนัสวี โยธาแก้ว


อาจารย์ที่ปรึกษา: น.อ.รศ.หญิง กรองกาญจน์ มหาชนะวงศ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: น.อ.ศ.ดรพงศ์สันต์ ทองโต  และ น.อ.ผศ.สมพงษ์ บุตรงาม


 1. โปรแกรมคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของดินใต้ฐานรากตื้น (A Program for Estimating

      Bearing Capacity of Soil Underneath Shallow Foundation)


ผู้วิจัย:   นนอ.คณิศร ทองอินทร์ และ นนอ.ธนพัฒน์ รามดิษฐ์


อาจารย์ที่ปรึกษาน.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล


 1. 3. การศึกษาคอนกรีตพรุนโดยวิธีทางสถิติ (Study of Pervious Concrete using Design of Experiment)ผู้วิจัย: นนอ.พรเทพ สะหุนิล และ นนอ.ศัลวิทย์ วรรณประเวศน์

อาจารย์ที่ปรึกษา: น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์


 1. 4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อหาระยะพ้นสิ่งกีดขวางของสนามบินโดยใช้ระบบปฏิบัติการ ios และ Android (Development of An Application Program for Determining Obstruction Range of Airport by Using ios และ Android Operation)

ผู้วิจัย:   นนอ.สันต์รัช เพชรอาวุธ และ นนอ.พัทธดนย์ เผ่าเสรี


อาจารย์ที่ปรึกษา: น.อ.ศ.สมศักดิ์ บัวศรี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: น.อ.ผศ.อติชาต อึ๋งโฆษาชนะวานิช


 


สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 1. การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวดิ่งขนาดเล็ก ( Optimization of Small Vertical Wind Turbine )
  ผู้วิจัย
  : นนอ.ภวัต อัครทวีโชติ   นนอ.นิพพิทา นิลกำแหง  และ นนอ.สิระวีร์ สมนิยามรัฐ
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  : น.อ.รศ.นุกูล  สุขุประการ  

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.ต.อาทิตย์ พราหมอ้น  และ น.ต.นเรศ  สิริวราวุธ


 1. การพัฒนาวัสดุชีวมวลกับการทาเชื้อเพลิงแข็ง ( Improving Performance of biofuel and Converting

    to Briquettes )


ผู้วิจัย :  นนอ.วรพงษ์  สารัตถานนท์  และ นนอ.สิทธิโชค  มีอำพันธ์


อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.อ.ต.ศ.ดร.พิชาญ พิชัยณรงค์  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.ท.ผศ.ประยูร กันอยู่


 1. การศึกษาและสร้างเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการอุปโภค ( An Experimental Study and

    Creation on An Inclined Solar Water Distillation System )
ผู้วิจัย :  นนอ.กฤติน อินทบุตร    นนอ.เทพพิทักษ์ เปรมสุข  และ นนอ.ธนชล แสวงผล
อาจารย์ที่ปรึกษา :   น.อ.รศ.บุญเลิศ ปีกขุนทด    


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  ร.ท.ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์


 1. การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์กู้ระเบิด ( Structural Design of Explosive Ordnance Disposal Robot )

ผู้วิจัย :  นนอ.สิทธิเมธ  จีระเรืองรัตนา  นนอ.นฤดล  สุวรรณยี่  และ นนอ.ปฏิญญา  ธานี


อาจารย์ที่ปรึกษา:   น.อ.รศ.ดร.ประสาทพร วงษ์คำช้าง


 


 


 


 


สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


 1. การวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโต๊ะทำงานต้นแบบ ของอาจารย์กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
  นวมินทกษัตริยาธิราช ตามหลักเออร์กอนอมิกส์
  (Ergonomic Analysis and Design of Prototype Desk

    for Professor at NKRAFA)
ผู้วิจัย :
  นนอ.จิตรพล แสงศิริ  และ นนอ.ธนวัชร สามิตสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา
น.อ.ผศ.วัชรินทร์ โกมุทผล 


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.อ.รศ.สุทธิ์  ศรีบูรพา และ น.ท.ผศ.ธนินท์รัฐ  สิทธิเวชธนาศิริ


 1. การปรับปรุงระบบการให้บริการซักรีดเครื่องแต่งกายนักเรียนนายเรืออากาศของฝ่ายสวัสดิการ
  กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (
  Improving the laundry system at NKRAF)

ผู้วิจัย :  นนอ.นฤทธิศักดิ์   บุตรศรีภูมิ  และ นนอ.พีรวิชญ์   เดชพร


อาจารย์ที่ปรึกษา น.อ.รศ.ปัญญารักษ์  โกศัลวัฒน์


 1. การปรับปรุงสถานีงานของ พนักงานแคชเชียร์ ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง ตามหลักการ

    ศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Development of Cashier Work Station at RTAF Welfare


    Department Store Based on Motion and Time Study)


ผู้วิจัย :  นนอ.จักรพันธุ์ หงษ์เวียงจันทร์  และ นนอ.กัณฐนันท์ สุขจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
น.อ.รศ.สุทธิ์ ศรีบูรพา


 1. แนวทางการเพิ่มกำลังการผลิตชุดฝึกสีเทาของ แผนกงานผ้า กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ

    (Increasing the Productivity of Gray Training Suit in Fabric Department of Royal Thai Air Force)


ผู้วิจัย :  นนอ.ปภาวิน วงศ์ทวีทรัพย์ และ นนอ.ธนพล ศุภผล


อาจารย์ที่ปรึกษาน.ต.เกรียง ไกร ทานา


 


สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน


 1. การศึกษาการดูดซับตะกั่วและสังกะสีไอออนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์ที่ได้จากเปลือก
  และเมล็ดมะขาม (
  Studies on Adsorption Capacity of Zn2+ and Pb2+ onto Tamarindpeel and Seed

    Activated Carbon)


ผู้วิจัย : นนอ.ปัญจวุฒิ  คำมูล  และ นนอ.ปรัชญาวุฒิ  รอดเชียง


อาจารย์ที่ปรึกษา:  ร.อ.หญิง เอื้อมพร รัตนสิงห์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.ต.โชคชัย แจ่มอำพร


 1. การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนอย่างง่ายตามหลักอากาศพลศาสตร์ ( Basic Design and Construction of Glider by Aerodynamic Theory )

ผู้วิจัย : นนอ.อภิเดช แก่นขุนทด   นนอ.ประภัสสวุฒิ วิกรมไกรกิตติ์   และ นนอ.ดิศรณ์ ท้าวนิล


อาจารย์ที่ปรึกษา: น.ต.ดร.วรุต ธรรมวิชัย 


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:   ร.อ.ณัฐวัฒน์ ภู่ภักดี  และ ร.ท.จิรภัทร ลดาวัลย์


 1. การวิเคราะห์การลดลงของค่าความเค้นในเนื้อวัสดุจากการใช้สารเคลือบ ( The Analysis of Stress

    Rreduction  in Substrate from Using the Coating Substances )


ผู้วิจัย : นนอ.ณัฐนนท์ เจริญทรัพย์   นนอ.บริพัฒน์ เสียงใส  และ นนอ.กิตติธัช ก้อนสมบัติ


อาจารย์ที่ปรึกษา: น.ต.ชาญชัย สุขสงวน  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:  น.ต.ผศ.ดร.เทียนสิริ เหลืองวิไล


 


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันภัยคุกคามทางโทรศัพท์มือถือของคนไทยด้วยโปรแกรม Rapidminer

    ( Protection Behavior Analysis of Thai Smartphone Users with Rapidminer )


ผู้วิจัย :  นนอ.ศุภวิชญ์ สาตราวาหะ  นนอ.กีรติสรรพ์ ผลละออ   และ นนอ.วิชากร  ต่ายทอง


อาจารย์ที่ปรึกษา :  น.อ.ผศ.ดร.สุธี  จันทรพันธุ์


 1. การพัฒนาชุดควบคุมเครื่องพิมพ์แบบสามมิติโดยการใช้ซีเมนต์ ( Development of 3D Printer Control Technology Using Cement )

ผู้วิจัย :  นนอ.ณัช หิญชีระนันทน์   นนอ.พิศลย์ ขาวจุ้ย  และ  นนอ.ชยพล แจ้งสี


อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ผศ.สุชาติ  วีรกุลวัฒนา


 1. ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Air Conditioner Control System

Using Mobile Phone )
ผู้วิจัย : 
นนอ.กรกช รักธรรม   นนอ.ไกรรัฐ บึงไกร และ นนอ. ณัฐดนย์ เสนากูล
อาจารย์ที่ปรึกษา:
น.อ.รศ.เทวา กาญจนชม


 1. การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบยอดนักเรียนนายเรืออากาศ ( Air-cadets Roll Call Assistance

Application )
ผู้วิจัย : 
นนอ.ชลวัชร เจยาคม   นนอ.ณัฐพงษ์ ตระกูลเกียรติ  และ นนอ.ชญานันท์ พึ่งทัศน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : 
น.อ.หญิง ศ.รัจนา  เครือแก้ว


 

Article Details

How to Cite
โชติดิลก อ. (2018). ผลงานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2560. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, 140–144. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/142058
Section
Special Articles