การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเบิก-เติมวัสดุคงคลังของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงาน ABC จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • รุ่งนภา แก้วศิริ
  • ภาณุวิชย์ พรคุณ
  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
  • จุฑามาศ โตสาตร์
  • สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์
  • ธัชชัย เทพกรณ์

คำสำคัญ:

คลังสินค้า, การปรับปรุงประสิทธิรูป, ชิ้นส่วนยานยนต์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิก-เติมวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา โรงงาน ABC จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาพื้นฐานของพนักงานในคลังสินค้ามีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความล่าช้าและเกิดเวลาความสูญเปล่าจากการรอวัสดุมาเติมในชั้นวาง โดยการใช้เทคนิค Why-why analysis ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากนั้นนำหลักการศึกษางาน (Work study) มาใช้ในกระบวนการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและช่วยลดเวลาความสูญเปล่า โดยวิธีการทำป้ายคัมบังเพื่อบ่งชี้ปริมาณวัสดุในชั้นวางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงทำการเก็บข้อมูลระยะเวลาการทำงานของพนักงานก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ซึ่งผลจากการปรับปรุงกระบวนการพบว่า สามารถช่วยลดระยะเวลาและระยะทางการปฏิบัติงานของพนักงานเติมวัสดุได้ถึง 2.53 นาที และ ถึง 28.61 เมตร คิดเป็นร้อยละโดยรวมเท่ากับ 26.97 นอกจากนี้ยังสามารถลดเวลาและระยะทางปฏิบัติงานของพนักงานเบิกวัสดุได้ถึง 8.74 นาที และ 46.4 เมตรคิดเป็นร้อยละโดยรวมเท่ากับ 47.17

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
แก้วศิริ ร., พรคุณ ภ., ตั้งเจริญชัย ณ., โตสาตร์ จ., เพชรสวัสดิ์ ส., และ เทพกรณ์ ธ., “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเบิก-เติมวัสดุคงคลังของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงาน ABC จังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 1–10, ธ.ค. 2019.