การวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

ผู้แต่ง

  • สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์ เพชรสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ธัชชัย เทพกรณ์
  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย ตั้งเจริญชัย
  • หทัยธนก พวงแย้ม พวงแย้ม

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ต้นทุน, มะม่วงน้ำดอกไม้, ต้นทุนฐานกิจกรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ด้วย โดยวัตถุประสงค์หลักคือ การคำนวณหาต้นทุนที่แท้จริงของการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กรณีศึกษา ชมรมผู้ปลูกมะมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยการใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในขอบเขตพื้นที่การศึกษา 1ไร่ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนที่แท้จริงของการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีค่าเท่ากับ 32.76 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 12.12 บาทต่อลูก ซึ่งได้ทำการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 9 กิจกรรมหลัก สรุปได้ว่ากิจกรรมที่มีสัดส่วนที่ทำให้เกิดต้นทุนมากที่สุดคือกิจกรรมที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วน 49.43 % และรองลงมาคือ กิจกรรมที่ 6 มีสัดส่วนถึง 33.88 % และกิจกรรมที่มีสัดส่วนในการทำให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุดคือ กิจกรรมที่ 4 มีสัดส่วนเพียง 0.08 % ของต้นทุนทั้งหมด ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่สนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
เพชรสวัสดิ์ ส. เ., เทพกรณ์ ธ., ตั้งเจริญชัย ณ. ต., และ พวงแย้ม ห. พ., “การวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 81–98, ธ.ค. 2019.