การศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • กิตติศักดิ์ คงสีไพร 0897079099

คำสำคัญ:

การทำนาย, รังสีดวงอาทิตย์, โครงข่ายประสาทเทียม

บทคัดย่อ

บทความงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อมูลพื้นฐานอันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก  ทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย มุมอาซิมุธ มุมอัลติจูด เดคลิเนชัน มุมชั่วโมง แฟคเตอร์สำหรับแก้ผลการแปรค่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ มวลอากาศ สัมประสิทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม สัมประสิทธิ์การส่งผ่านรังสีอาทิตย์ที่เกิดจากการกระเจิงรังสีอาทิตย์ที่โมเลกุลอากาศ ปริมาณเมฆปกคลุม และอุณหภูมิสูงสุดของบรรยากาศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละตัวแปร และการทำนายความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จากกลุ่มตัวแปร ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรเดี่ยวที่มีผลต่อการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ อุณหภูมิสูงสุดของบรรยากาศ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ 0.949  ส่วนกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ กลุ่มตัวแปรที่ประกอบด้วย มุมอาซิมุธ มุมอัลติจูด เดคลิเนชัน มุมชั่วโมง แฟคเตอร์สำหรับแก้ผลการแปรค่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 4.383 เปอร์เซ็นต์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
คงสีไพร ก., “การศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 45–63, ธ.ค. 2019.