ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด

ผู้แต่ง

  • ปุณณทัต งามขำ งามขำ
  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
  • สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ เพชรสวัสดิ์
  • อลงกรณ์ เมืองไหว เมืองไหว
  • ธัชชัย เทพกรณ์ เทพกรณ์

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, , คอนกรีตผสมเสร็จ, แบบสอบถาม, ไคสแควร์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการทางสถิติ และค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน (หจก.) ABC จำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ได้ทำการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นลูกค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 120 รายซึ่งเป็นไปตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้โดยคำนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวมรวมมาจะถูกนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของลูกค้า และรายได้มีผลต่อการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในขณะที่ปัจจัยทางด้าน เพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ด้านความพึงพอใจของลูกค้าพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุด ในขณะที่ด้านการจัดส่งคอนกรีตลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
งามขำ ป. ง., ตั้งเจริญชัย ณ., เพชรสวัสดิ์ ส. เ., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ. เ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 34–46, ธ.ค. 2019.